حزب کمونیست کارگری: بیست و چهارمین روز تجمع و راهپیمایی کارگران گروه ملی فولاد اهواز, زندانی هفت تپه آزاد باید گردد!

روز ١٢ آذر ماه کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بیست و چهارمین  روز اعتراضاتشان همانند روزهای گذشته و برای پیگیری خواستهایشان مقابل استانداری تجمع کردند. سپس جمعیت بزرگ کارگران بسوی شهر به حرکت در آمد و شعارهای رزمنده کارگران بر فضای شهر طنین انداخت. مردم به شکل های مختلف کارگران را مورد حمایت و همراهی قرار میدادند و در خیلی جاها در پیاده رو با شادی از صف کارگران عکس میگرفتند و با علامت پیروزی کارگران را مورد پشتیبانی قرار میدادند.

یک شعار مهم کارگران گروه ملی آزادی دستگیر شدگان هفت تپه است. در روز گذشته نیز مهدی آل میثم از نمایندگان کارگران گروه ملی در تجمع آنان مقابل فرمانداری در سخنانش با گفتن اینکه ما همه کارگران یک تن واحدیم، حمایت خود را از کارگران نیشکر هفت تپه اعلام داشت و شعار زندانی هفت تپه آزاد باید گردد سر داده شد.

در تجمع امروز نیز حضور زنان قابل توجه بود. سیل جمعیت کارگران در عبور از پل نادری و در حرکت در خیابانهای شهر بسیار شورانگیز و تماشایی بود. در این راهپیمایی کارگران در مقابل دفتر جزایری نماینده خامنه ای در خوزستان و امام جمعه اهواز تجمع کردند و با شعارهایی چون  ” دشمن ما همین جاست دروغ میگن امریکاست” اعتراض خود را به بهانه کردن مناقشه هایشان با آمریکا برای چپاول زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه اعلام داشتند. کارگران در این محل همچنین با شعارهای دیگری چون “کشور ما دزد خونه است توی جهان نمونه است”، ” نه حاکم نه دولت نیستن به فکر ملت”، ” اسلامو پله کردین مردمو ذله کردین “، کل بساط چپاول و توحش حاکم را به چالش کشیدند.

از جمله شعارهای دیگر کارگران گروه ملی در راهپیمایی این روز آنان عبارت بودند از “ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد می جنگیم، می جنگیم”، ” کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد”، “می ایستیم، می میریم، حقمون رو میگیریم”، کارگران در شعارهایشان مردم را به حمایت و همبستگی با اعتراضاتشان فرا میخواندند.

خواستهای فوری کارگران گروه ملی فولاد اهواز، آزادی دستگیرشدگان هفت تپه، پرداخت تمامی طلبها و به راه افتادن تولید تمامی بخش های کارخانه و ایمنی شغلی شان است.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز یک تاکیدشان بر ایجاد شوراهای کارگری و عمل مستقیم خود کارگران بوده است. حضور خانواده ها و همبستگی بخش های مختلف مردم چون معلمان، زنان، دانشجویان و بخش های مختلفی از مردم یک نقطه قدرت مهم این اعتراضات بوده است. حزب کمونیست کارگری بر تداوم و گسترش این همبستگی ها تاکید دارد.

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شورا ها

حزب کمونیست کارگری ایران

١٢ آذر ۱۳٩۷، ٣ دسامبر ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …