دادستان کل رژیم در دانشگاه آزاد: دانشجویان “آرامش” را نگه دارند!

منتظری و دولت آبادی دادستان کل رژیم و دادستان تهران به دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات رفته و ضمن دعوت دانشجویان به”آرامش” وعده بررسی موضوع را دادند

اینرا هم بخوانید

دیوان بین‌المللی دادگستری اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را «غیرقانونی» خواند

دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، که عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل است در یک حکم …