درباره لغو فوری احکام اعدام ۸ جوان معترض

نبردی که برای لغو فوری احکام اعدام ۸ جوانی که در اعتراضات دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ دستگیر شدند، شروع شده نبردی مهم و تعیین کننده است. این هشت جوان یعنیسعید تمجیدی، امیر حسین مرادی، محمد رجبی،مهدی صالحی، هادی کیانی، محمد بسطامی، مجید نظری و عباس محمدی نماد اعتراض بر حق ما هستند. صدور احکام اعدام برای این جوانان به مثابه اعمال مقررات نظامی اعلام نشده برای جلوگیری از حضور ما در خیابانها و ممانعت از اعتراض ماست. جمهوری اسلامی می خواهد به ما بگوید آبان۹۸ و دیماه ۹۶ فصلی تمام شده است و شما اجازه ندارید که بار دیگر به خیابان بیایید. به این معنا صحبت بر سر اعدام بطور کلی نیست. صحبت بر سر تسویه حساب حکومت با مردم است. حکومت با اعدام این هشت جوان می خواهد به ما بگوید که حاکمیت اسلامی به هر قیمتی بردوام است و شما مردم هم حق ندارید نفس بکشید. این جنگ تنها به این ۸جوان و خانواده های آنها مربوط نیست. دفاع از این جوانان امر همه ماست. این جوانان برای همه ما به خیابان آمدند . آنها علیه فقر و گرانی و سرکوب و خفقان به میدان آمدند و آزادی و رهایی را طلب کردند که خواست بر حق همه ماست.
بنابراین انتظاری که می رود این است که همه مردم در کارخانه و دانشگاه و مراکز آموزشی و مراکز کار و در شهر و روستا از آزادی فوری و بی قید و شرط این جوانان دفاع کنند. انتظار بی جایی نیست که اگر بخواهیم در هر مبارزه و اعتراضی که در جامعه جریان پیدا می کند و در هر بیانیه ای که کانون ها و تشکلات کارگری و دانشجویی و مردمی منتشر می کنند اسمی از این هشت جوان آورده شود و خواست رفع اتهام از این جوانان، لغو فوری احکام اعدامشان و آزادی فوری آنها از زندان و اسارت مطرح شود.
لازم است که با مراجعه به مجامع بین المللی و دولتها بطور مشخص اسامی این هشت جوان را روی میزشان گذاشت و از آنها خواست در مورد این هشت جوان معترض یقه جمهوری اسلامی را بگیرند و نسبت به احکام اعدام آنها اعتراض کنند. اما ما می دانیم که دولتها و مجامع بین المللی بدون فشار از پایین دست به چنین اقداماتی نمی زنند. برای همین مهم است که دنیا را ، مثل کاری که برای معترضین محکوم به اعدام آبان۹۸ یعنی سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی، محمد رجبی کردیم، چنان شلوغ کنیم که دولتها هم مجبور به واکنش شوند. از سوی دیگر می شود و باید از نهادهای و سازمانهای کارگری و مردمی در سراسر جهان خواست که هم خود مستقیما به احکام اعدام این هشت جوان به جمهوری اسلامی اعتراض کنند و هم به دولتهایشان فشار بیاورند که جمهوری اسلامی را برای صدور احکام اعدام علیه این هشت جوان معترض مورد بازخواست قرار دهند و خواهان لغو این احکام شوند.
تلاش ما برای آزادی فوری این هشت جوان معترض پیام نیرومندی به جمهوری اسلامی است که از نظر ما آبان۹۸ و دیماه ۹۶ همچنان ادامه دارد. شعله هایی که در این اعتراضات مردمی زبانه کشید خاموش شدنی نیست. مردمی که به فقر و گرسنگی و نداری رانده شده اند چاره ای جز مبارزه و اعتراض ندارند و آرام نخواهند گرفت تا زمانیکه عاملین این همه بی حقوقی و سرکوب را به پایین بکشند. این مردم نشان داده اند که از اسرایشان در زندانهای جمهوری اسلامی حمایت می کنند و متحدانه برای رهایی آنها از زندان مبارزه می کنند. جنگ میان جمهوری اسلامی و مردم تنها یک برنده دارد: مردمی که متحدانه بپاخاسته و از منزلت و معیشت و آزادی و برابری دفاع می کنند.

اینرا هم بخوانید

بازنده سیرک انتخابات، جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای است! حسن صالحی

سیرک انتخاباتی جمهوری اسلامی با پایان خود رسید. مسعود پزشکیان از صندوق رای بیرون آورده …