دوشنبه شب ۹خرداد اعتراضات در شهرهای تهران، بوشهر، کرمانشاه، ایذه و شادگان

دوشنبه شب ۹خرداد مردم در تهران، بوشهر، کرمانشاه، ایذه و شادگان و.. دست به اعتراضات شبانه ضد حکومتی زدند.

نازی آباد تهران – ۹خرداد  شعارهای مرگ بر خامنه ای

بوشهر۹خرداد شعار مرگ بر دیکتاتور 

کرمانشاه ۹ خرداد آبادان تسلیت

فیلم از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

شرکت ماموت۲۰۰۰ تن از کارگران خود را اخراج کرد

اتحادیه آزاد کارگران ایران:شرکت ماموت ۲۰۰۰ تن از کارگران خود را اخراج کرد https://t.me/ettehadروز۲۰تیر شرکت …