روز جهانی زندانیان سیاسی را گرامی بداریم!

۲۰ ژوئن مصادف با ۳۰ خرداد (امسال مصادف با ۳۱ خرداد)، تلاقی دو مقطع ۳۰ خرداد ۶۰، شروع دستگیری‌های گسترده فعالین سیاسی و شکنجه و کشتار هزاران نفر از آنها، و۳۰ خرداد ۸۸ که روز سرکوب جنایتکارانه خیزش اعتراضی مردم، به رگبار بستن تظاهرات، قتل جوانانی مانند ندا آقا سلطان و زندانی کردن هزاران نفر از مردم معترض است. کمیته آزادی زندانیان سیاسی که مبتکر   و فراخوان دهنده بیست ژوئن بعنوان روز جهانی زندانیان سیاسی بوده است و برای  شناساندن این روز، افشای جنایات جمهوری اسلامی و دفاع از زندانیان سیاسی پیگیرانه مبارزه کرده است، امسال این روز را به «شکنجه دارویی زندانیان»، «بازداشت خانواده های دادخواه و فعالین»، «دخالت و سرکوب فرا ملی»، «احکام اعدام» و همچنین جایگاه «مبارزات زنان در جامعه» اختصاص داده است و علاوه بر فراخوان یک هفته اعتراض در خارج کشور، کنفرانس بزرگی با سخنرانی حداقل ۲۴ فعال از طیف‌های مختلف سیاسی سازمان داده است.

امسال این اقدامات در شرایطی صورت میگیرد که از یکطرف جمهوری اسلامی فشار بر فعالین را تشدید کرده و هر روز تعدادی از فعالین، از زنان و معلمان و کارگران، تا دانشجویان، فعالین مدیای اجتماعی، خوانندگان معترض را به زندان می‌اندازد، بعضا زیر شکنجه زندانیان را به قتل میرساند یا به آنها تجاوز میکند و از طرف دیگر زندانیان سیاسی و بویژه زنان زندانی شجاعانه علیه حکومت ایستادگی میکنند و مردم را به گسترش اعتراض و انقلاب فرامیخوانند.

در چنین شرایطی تلاش برای هر چه رساتر کردن صدای زندانیان و گسترش مبارزه برای گشودن در زندانها و آزادی همه زندانیان بعنوان عرصه‌ مهمی از تداوم انقلاب برای به زیرکشیدن حکومت اسلامی ضرورت بیشتری یافته است.

حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت همه جانبه از تلاش کمیته زندانیان سیاسی، و همینطور فعالیت‌های درخشان زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان و همه فعالین و تشکل‌هایی که برای آزادی زندانیان تلاش میکنند، همه مردم، دانشجویان و زنان، کارگران و معلمان و بازنشستگان، هنرمندان و نویسندگان و کلیه فعالین و تشکل‌های مردمی را به حمایت از زندانیان سیاسی و رساتر کردن فریاد اعتراض آنان فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

کارزار حمایت از شریفه محمدی شماره ۲:کارزار حمایت از شریفه با قدرت به پیش میرود.به آن بپیوندید! 

کارزار حمایت از شریفه محمدی به قدرت به پیش میرود. در تازه‌ترین اقدام کنفدراسیون عمومی …