رویدادها: ۲.۵ برابر شدن شاخص فلاکت در ایران طی یک دوره پنج ساله

اینرا هم بخوانید

پاسخ: انتصاب پزشکيان، علل و پيامد ها