رو در رو: قتل عام دهه ۶۰؛ نوید افکاری و اعدامهای معترضین ۹۶ و ۹۸ – گفتگوبا مرسده قائدی

اینرا هم بخوانید

گفت و گو: نقش مذهب در تبعیض و سرکوب