زمیئه های اجتماعی ایجاد صندوق همبستگی مالی و کمک به کارگران اعتصابی!

با گسترده شدن اعتصابات کارگری در سطح سراسری، در مراکز مختلف تولیدی نیاز مبرم به ایجاد صندوق همبستگی مالی و کمک به کارگران اعتصابی وجود دارد. هم اکنون اعتصابات کارگری در چندین مرکز تولیدی، صنایع نفت، پتروشیمی، هفت تپه، هپکو، کارگران راه آهن، کارگران شهرداری و … در جریان است. اعتصابات برای دریافت حقوق های پرداخت نشده، قراردادهای موقت و نا امنی محیط کار برگزار میشود. در تعداد بسیار زیادی از مراکز تولیدی، در تعداد بسیار زیادی از شهرها کارگران شهرداری ها حقوق هایشان از دو ماه تا سه ماه و تا نزدیک به یکسال پرداخت نشده است. پرداخت نشدن حقوق ها، تحمیل اجباری فقر توسط دولت و کارفرما به کارگران و خانواده هایشان تا سطح چند برابری زندگی زیر خط فقر و کوچک و کوچک شدن سفره هایشان است. اعتصابات کارگری برای نجات از فقر مطلق و پرداخت نشدن حقوق ها و تلاش برای تامین زندگی است. اعتصابات کارگری گام مهمی در جهت تقویت و همبستگی برای مبارزه سراسری تا سرنگونی این حکومت و انقلاب مردم است.
ضرورت ایجاد صندوق همبستگی مالی و کمک به کارگران اعتصابی جواب و تلاشی است برای کمک به کارگران اعتصابی، کاهش فشار اقتصادی به کارگران و به لحاظ سیاسی و اجتماعی فراهم کردن زمینه های همکاری، حمایت و همبستگی مبارزاتی در سطح ماکرو در فضای سیاسی و مبارزاتی کنونی است.

در کردستان ایجاد صندوق همبستگی مالی و کمک به کارگران، سنت شناخته شده ای است. در چهار دهه گذشته تا کنون صندوق های مالی و همبستگی مردم و جامعه بشیوه های مختلف تجربه شده است. در دوره ای که امکان برگزاری مراسم های اول ماه مه روز کارگر و روز جهانی زن و برگزاری فستیوالهای کودکان در سالهای١٣٦٢ ببعد فراهم شده بود، ایجاد صندوق های همبستگی مالی در جهت کمک به کارگران و زنان اخراجی و محروم از کار ایجاد شدند. صندوقها امکانی بودند که کارگران به یاری آنها هم شرایط سخت معیشتی شان را تخفیف دهند و در عین حال ابزاری بود که تا حدودی نیاز آنها را به متحد و متشکل بودن جواب دهد• نهاد صندوق های همبستگی مالی توسط فعالین زن و مرد در محلات و در مراکز کارگری ایجاد میشدند.
در جریان چند رویداد ناگوار سیل و زلزله همبستگی و جمع آوری کمک های مالی توده ای با موفقیت های زیادی تجربه شده است. کمک رسانی به مردم در جریان زمین‌لرزه سال ۱۳۹۶ در مناطق کرمانشاه و تویسرکان و ازگله در ابعاد گسترده تجربه ای بسیار موفق و نمونه ای از همبستگی و اتحاد مردم بود. با توجه به این نمونه های برجسته و تجارب موفق باید بگوییم که در کردستان زمینه های اجتماعی ایجاد صنودق های همبستگی مالی و کمک به کارگران اعتصابی فراهم است. مهم این است تعداد معینی ار فعالین کارگری، زنان و فعالین اجتماعی شبکه ارتباطات عادی از کانال میدیای اجتماعی را فراهم و گفتمان ایجاد صندوق همبستگی مالی و کمک به کارگران اعتصابی را فراهم و ملزومات ایجاد صندوقها بشکل علنی را به اجرا در آورند.
ایجاد صندوق همبستگی مالی و کمک به کارگران اعتصابی فعالیتی اجتماعی است. در محلات و در میان کسبه و در مراکز تولیدی و کارگری ایجاد و توسط شبکه های بهم وصل شده در میدیای اجتماعی نتایج فعالیت و مبالغ جمع آوری شده در صندوق مرکزی هر شهر و روستایی، گزارش میشود. و با توجه به ارتباطات طبیعی و تماس با مراکز کارگری در حال اعتصاب کمک های مالی جمع آوری شده در اختیار نمایندگان کارگران اعتصابی قرار خواهد گرفت.
شرایط سیاسی امروز وارد فاز کاملا نوینی شده است. ایجاد صندوق همبستگی مالی و کمک به کارگران اعتصابی در این شرایط یک اقدام توده ای مهم در جهت تعمیق مبارزه و همبستگی مردم با کارگران و خانواده هایشان است. دست بکار شویم!
پیش بسوی ایجاد صندوق همبستگی مالی و کمک به کارگران اعتصابی
٢٨ مرداد ١٣٩٩ ــ ١٨ اوت ٢٠٢٠
ایسکرا ٤ ۱۰۵

اینرا هم بخوانید

کردستان سنگر انقلاب علیه جمهوری اسلامی- نسان نودینیان پاسخ می‌دهد

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۸ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …