سازمانده: دور دوم مضحکه انتخابات و ادامه کابوس حکومت

اینرا هم بخوانید

افزایش نارضایتی در جامعه و روند رو به رشد ضد دین جوانان و جامعه ایران