شیوا محبوبی- از اعتصاب کارگران هفت تپه و گروه ملی اهواز حمایت کنید. ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: نه به تابو، ارزیابی هشت مارس