فراخوان برای شرکت در آکسیون های اعتراضی در شهرهای مختلف اروپا و کانادا در دفاع از آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …