فيلم: اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات

فيلم/ دانشجویان یکصدا باشعار مسئول بی لیاقت استعفا استعفا محاکمه محاکمه؛ شنبه ۸ دی

 

 

اینرا هم بخوانید

دو اتحادیه کارگری در اسپانیا و فرانسه به کمپین بین‌المللی اعتراض علیه حکم اعدام شریفه محمدی پیوستند

در ادامه محکومیت‌های حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، …