مرگ آتش‌نشانان در انفجار مهیب بیروت

‘مرگ آتش‌نشانان’ در انفجار مهیب بیروت

برخی خبرنگاران و گزارشگران در بیروت خبر می‌دهند که شمار زیادی از آتشنشانانی که مشغول خاموش کردن آتش اولیه در محل انفجار مهیب بیروت بودند، با انفجار اصلی کشته شده‌اندالبته شمار زیادی مفقود هستند و امید هست که زنده از زیر آوار بیرون آورده شوند.بی بی سی

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …