مهرنوش موسوی: خبر ازدواج دو مرد ایرانی دیوار جامعه ایران را خراش داد

این روزها خبر ازدواج دو مرد ایرانی دیوار جامعه ایران را خراش داد، دمل های چرکینی سرباز کرد و شبکه های اجتماعی میدان جدال فکری و فرهنگی بود. آدم باورش نمیشود که قشری که در این جدال، ارتجاع، عقب ماندگی و تفکر اسلامی را نمایندگی میکرد، عمدتن یک قشر غیر سیاسی هست که من و شما میگفتیم سرشان به مدل ناخن و مو و بوتاکس گرم است. اما جدال این چند روزه برای ما که نظاره گر بودیم ثابت کرد دست بر قضا این قشر، بیس و زیرساخت ارتجاع مذهبی، ضد زن، ضد مدرنیته، راسیست و بسیار متمایل به خشونت در ایران است. روی دوش تمایلات فرهنگی همین قشریون، خمینی سر کار آورده شد. کسانی که امروز فتوا علیه همجنسگرایان میدهند، همانهایی هستند که چهار دهه قبل سرود بت شکنی خمینی را میخواندند. به اعتقاد من این قشر پایه فرهنگی آخوند در این مملکت است. اینها همین هایی هستند که دیروز بلند شدند و از تعدد زوجات خجولانه دفاع کردند. شما نگاه کنید هر خبری باعث جدال دو تا طرز فکر، دو تا دنیا، دنیای مدرن علیه ارتجاع دینی و سنتی میشود. به نظر من نباید این جدال را دست کم گرفت. این یک عرصه مهم نبرد فکری و فرهنگی است. همانقدر مهم است که هشتگ اعدام نکنید مهم است. قیام های سیاسی روی ساختارهای فکری صورت میگیرد که وقتی قیام در خیابان استراحت میکرد، در جاهای دیگری ارتجاع به لحاظ فکری و فرهنگی شکست داده شده است.
دین باید از ازدواج افراد گورش را گم کند. تعدد زوجات و صیغه باید ممنوع شود. دخالت دین و دولت در سکس افراد باید ممنوع شود. کلیه روشهای اسلامی برای ازدواج که نقض کننده حقوق زن و کودک میباشد باید مردود شناخته شود. شوهر دادن کودک باید جرمی شناخته شود که اشد مجازات شامل آن بشود. ازدواج میان بزرگسالان اعم از زن با مرد، مرد با مرد و زن با زن بایست آزاد، بدون دخالت دین و سنن عقب مانده باشد. نفس ثبت کردن آن در دفاتر دولتی کافی است. تجاوز در ازدواج باید جرم شناخته شود. بساط مهریه و شیربها که ازدواج را به داد و ستد تبدیل کرده باید جمع بشود!

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …