میزگرد: جایگاه اعتصاب کارگران هفت تپه – با شهلا دانشفر، کاظم نیکخواه و حمید تقوائی

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: برخورد سرکوبگرانه با فعالین جنبشهای اعتراضی و با فعالین معلم، آخرین خبرها