مینا احدی سخنگوی حزب کمونیست کارگری: این دیگر آخر خط است! پاسخی به حسین شریعتمداری، و مطلب کاسه ای زیر نیم کاسه است! 

به پایان دوران خونریزی سربازان وحشی امام زمان نزدیک میشویم !
روز ١٩ دی ماه ١٣٩٧یادداشت روز روزنامه معلوم الحال کیهان، با عنوان ” کاسه ای زیر نیم کاسه است” به قلم حسین شریعتمداری بود، یکی از مهر ه های مهم حکومت اسلامی که دستش تا مرفق به خون هزاران نفر آلوده است. این جناب در مورد شکایت اسماعیل بخشی و درخواست مناظره با وزیر اطلاعات، سرنا را از سر گشاد زده و می فرماید . اسماعیل بخشی و دستگیری او و شکنجه شدن او و علنی شدن این شکنجه ها و عطف توجه افکار عمومی به این موضوع یک طرح از پیش سازماندهی شده عوامل خارجی بوده و اصلا بخشی بدلیل وابستگی به حزب کمونیست کارگری مسئولیت سازمان دادن این موضوعات را داشته است!!!. البته شریعتمداری برای شور کردن آش اضافه میکند “توضیح آن‌ که «حزب کمونیست کارگری» یکی از گروهک‌های وابسته به تروریست‌های «کومله» است”.
پرونده تکمیل شد . اسماعیل بخشی نه فقط عضو این حزب بوده که خود این حزب هم عضو کومه له ” تروریست” است!!
اگر این حرفها فقط اجرای یک تئاتر برای نشان دادن بی خبری طرف و یا شارلاتان بودن کارگردان وسناریو نویس بود، ما می خندیدیم و رد میشدیم، اما اینها پاپوش دوزی امنیتی است و کسی نیست به این مرد بگوید ، در دوران تسلط و حضور مدیای اجتماعی، فیس بوک و تویتر و اینستاگرام و غیره که آب در خوابگه مورچگان ریخته، در دوره حضور صدها رهبر کارگری، معلمین، رهبران زنان و رهبران شایسته اعتراضات اجتماعی در ایران و متکلم وحده نبودن شما وقیحان اسلامی، این نوع دروغ و مهمل بافی، فقط سیل اعتراضات را گسترده تر و سهمگین تر خواهد کرد.
همین روش برخورد بازجوها و دستگاه جهنمی ای به اسم دستگاه قضایی حکومت اسلامی است. برای سرکوب مردم و بستن دهان منتقدین، از قبل پرونده میسازند ، داستان سر هم میکنند و چون از سایه خود میترسند با قتل و شکنجه و اعدام تلاش میکنند حکومت اشان و بطریق اولی بساط چپاول و دزدیهایشان را سر پا نگه دارند.
شریعتمداری البته در این نوشته به همه مقامات حکومتی می تازد و از روحانی تا لاریجانی و تا مجلس اسلامی و فراکسیون امید و ..همه را سفیه و بازیچه دست معرفی میکند.
تماشا کنید، اعتراضات شما مردم، حکومت اسلامی را به چه روز انداخته است. کارگران هفت تپه و فولاد و همه شما معترضین به این حکومت ببینید که کفگیر حکومت قتل و شکنجه و اعدام به ته دیگ خورده است. واقعیت اینست که امروز قوه قضاییه و روحانی و بیت رهبری فقط با یک گروه و یا کارگران یک کارخانه روبرو نیستند، امروز با همه مردم ایران طرف هستند و اینکه حرفهای اسماعیل بخشی وسیعا درایران و در دنیا پخش میشود، اینکه مردم اسماعیل بخشی ها را در حلقه محبت خود میگیرند، اینکه هر روز هزاران نفر در خیابان هستند و فریاد سرنگونی سر میدهند، حکومتی ها را به سرگیجه انداخته و سرسام گرفته اند . بله امروز اوضاع در ایران عوض شده است . اینک طبقه کارگر با تمام قد و قامت خود آمده است و گلوی حکومت را می فشرد، بهمین دلیل هذیان میگویند .
شریعتمداری بهتر است بفهمد که دوران بگیر و ببند و پرونده سازی و دادگاههای فرمایشی چند دقیقه ای و دوران خون ریزی سربازان وحشی امام زمان به سر رسیده است.
امروز اگر شریعتمداری برای دفاع از شکنجه کارگر هفت تپه و خبرنگار مدافع حقوق کارگران، از قران کد و آیه میاورد، مردم همان آیه را نیز دور می ریزند و اگر وقتش برسد، قران آتش میزنند.
پاسخ من و در حقیقت پیام من به حسین شریعتمداری اینست :
جناب ! دوران قدر قدرتی شما جنایتکاران خونریز اسلامی بسر رسیده ، پنبه از گوش در آورده و زلزله سهمگینی که در ایران لرزه بر جان همه شما انداخته را به رسمیت بشناسید. زلزله مردمی قهرمان و انسان دوست و مبارز که میروند سر مار اسلام سیاسی را با قدرت زیر پای خود له کنند. مردمی که کشته دادند، شکنجه شدند، بیکاری و فقر را تجربه کردند ولی کوتاه نیامدند، انسانیت در ایران دارد خود را سازمان میدهد وپاسخ جانیانی همچون تو را در دادگاههایی که برای محاکمه همه شما از روحانی تا لاریجانی و از شریعتمداری تا خامنه ای سازمان خواهیم داد، از ما مردم خواهید گرفت. اندک اندک جمع مستان میرسند، اینک باید بفکر سوراخی باشید که خودتان را در آنجا قایم کنید .
مینا احدی سخنگوی حزب کمونیست کارگری ایران
١١ ژانویه ٢٠١٩ ، ٢١ دی ماه ١٣٩٧

اینرا هم بخوانید

دهان شماها را باید گل گرفت! و این امر زنان است!

حسین نژاد استاندار خراسان شمالی: «به این زنها رو بدهید کل کشور را تصرف میکنند.» …