نامه اي به اتحاديه آزاد كارگران ايران

اسماعيل بخشي كارگر هفت تپه و يكي از اعضا شوراي نمايندگان كارگران در هفت تپه است. اسماعيل بخشي در سه ماهه گذشته  مبارزات كارگران هفت تپه را  با ايراد چندين سخنراني پرشكوه و راديكال  به جلو برد و و با طرح اداره شورايي كارخانه  توانست نتنها مبارزات كارگران هفت تپه را در همان مدت كوتاه رهبري و جلو ببرد بلكه كل فضاي شهر شوش و جنبش كارگري را تحت تاثير قرار داد . اكتويستهاي  جنبشهاي اعتراضي معلمات،پرستاران ،بازنشستگان ،دانشجويان و بسياري از مردم با آويزان كردن پلاگاردي بر سينه كه بر آن نوشته شده بود من اسماعيل بخشي هستم خود را هم صدا و همراه او پنداشتند و صداي اعتراض هفت تپه و اسماعيل بخشي ، تبديل به پرچمي براي اعتراض اقشار متفاوت مردم شد.
اسماعيل بخشي دستگير و تحت شكنجه هاي طاقت فرسايي قرارگرفت و مدت زمان كوتاهي پس از آزادي با نامه اي رسمي و علني و رو به جامعه دادستان شوش را به مناظره دعوت كرد ،در مدت زمان بسار كوتاهي اين اقدام اسماعيل بخشي با موجي از همبستگي نهادها و سازمانهاي چپ و كمونيست و اقشار زيادي از مردم قرار گرفت. دعوت به مناظره  در باره شكنجه از سران  سركوبگر رژيم توسط يك فعال كارگري  فضاي پر شوري بوجود آورد و ويك بار ديگر بر بستر فضاي سياسي موجود نقش تاثيرگذار رهبران كارگري را در راديكال كردن اوضاع سياسي را جلو چشم جامعه قرار داد،اسماعيل بخشي با اين ابتكارش نتنها كل حاكميت رژيم را زير  سوال برد و در بين جناحهاي حكومتي ولوله انداخت بلكه پرچم اعتراضات اين دوره را اعتلا بخشيد .
در چنين اوضاع سياسي شاپور احساني راد يكي از اعضا شناخته شده اتحاديه آزاد كارگران به بهانه شكل گرفتن شوراي اسلامي كار در هفت تپه و عدم اعتراض اسماعيل بخشي به شكل گيري شوراي اسلامي كار او را ظاهرا به نقد كشيده است ،ياداشت شاپور احساني راد نه بعد از شكل گيري شوراي اسلامي كار به اسماعل بخشي بلكه چند روز پس از نامه دعوت به مناظره دادستان شوش نوشته شده است!؟
هر كسي كه زندان رفته ازجمله خود شاپور احساني را ميداند كه زندان و شكنجه و تهديد خانواده بعد از زندان يكي از ابزارهاي خانه نشين كردن فعالين سياسي و اجتماعي است و اين بسيار امر طبيعي است كه فرد زنداني پس از زندان ادامه راهش را باز نگري كرده و شيوه مناسبتري را براي ادامه مبارزه انتخاب نمايد و اسماعيل بخشي به نظر من همين كار را كرد ،با يك ابتكار بسار جالب و تهييجي و اصولي بار ديگر پرچم اعتراض به شكنجه و زندان را كه بخش مهمي از پلاتفرم طبقاتي كارگران است را  با همين دعوت به مناظره بلند كرد.
متاسفانه  كار به همينجا ختم نشد و پروين محمدي يكي ديگر از اعضا اتحاديه آزاد كارگران سنگ ديگري به پاي خود و اتحاديه آزاد كارگران بست، پروين محمدي  در جواب به نقد ياداشت شاپور احساني راد ناباورانه  تمامي احزاب و سازمانهاي چپ و سوسياليست را در كنار آدمكشان جمهوري اسلامي و جناحها و باندهاي ارتجاعي راست قرار داد . اين نامه  و حمله به جريانات راديكال سوسياليست و سازمانهاي چپ در دوره سياسي نوشته شده كه جمهوري اسلامي زير بيشترين فشار طبقه كارگر و مدافعين و فعالين اجتماعي و سياسي و احزاب كمونيست و چپ قرار گرفته است.  هيچ زماني كسي و جريان راديكالي ، احزاب چپ و كمونيست و فعالين سياسي را به دليل حمايت از فردي شكنجه شده را مورد نقد قرار نداده است ،اصانلو  يكي از راست ترين چهره هاي جنبش كارگري سابق و پاچه خوار سلطنت طلب امروز  را در همان زمان كه اعتصاب كارگران شركت واحد در سال ٨٤ اوج گرفته بود دستگير و زنداني كردند از طرف همين اشخاص و سازمانها، زنداني و شكنجه كردن او محکوم شد. لازم به ذكر و يادآوري نيست كه همیشه اشخاص و سازمانهاي چپ و كمونيست شكنجه  و زنداني کردن افراد را توسط جمهوري اسلامي محکوم كرده اند هرچند كه دفاع از اسماعيل بخشي امروزه تبديل به پرچم مبارزه بر عليه زندان و شكنجه شده است .
 اين روزها  صد ها نفر هم صدا با بخشي خواستار محاكمه عاملين و امرين شكنجه خودشان و اسماعيل بخشي هستند و پروين محمدي با رويكردي بشدت غير سياسي نتنها خود بلكه اتحاديه آزاد كارگران را نيز زير سوال برده است،اتحاديه آزاد كه پيشينه بسیار درخشاني دارد ،كمپين جمع آوري چهل هزار امضا،نقش ارزشمند اتحاديه آزاد در تاثير گذاري در مبارزات كارگران لاستيك البرز،نساجي هاي كردستان ،آجر پزي ها و در همين دوره نقش بسيار مهم ،ارزشمند اتحاديه در هفت تپه و گروه ملي فولاد را نميتوان ناديده گرفت و تا همينجا  تاثيرات اتحاديه آزاد كارگران در مبارزات كارگران مناطق و بخشهاي مختلف در تاريخ دوره معاصر ثبت شده است.
نبايد فراموش كرد كمپين  ممنوعيت امنيتي كردن پرونده فعالين كارگري در زماني كه جعفر عظيم زاده  و اسماعيل عبدي معلم در زندان و در اعتصاب غذا بودند  برافراشته شد ، و تا همينجا هم اين ابتكار عظيم زاده و  اسماعيل عبدي و اتحاديه  آزاد كارگران ستودني و بايد آن را فعال كرد ،در همين رابطه ، اي كاش مسئولين و اعضا اتحاديه آزاد كارگران اين اقدام اسماعيل بخشي را به كمپين  ممنوعيت امنيتي كردن پرونده فعالين كارگري و اجتماعي وصل ميكردند و با وزنه سنگينتري كه پشت آن امروزه جمعيت بيشتري را جمع كرده است مبارزه جاري را ابعاد اجتماعي بيشتري ميدادند و خود سكاندار اين حركت ميشدند.
در خاتمه  ياداشت شاپور احساني راد و پروين محمدي دو نفر از اعضا هييت مديره اتحاديه آزاد كارگران بايد توسط اعضا و ساير مسئولين اتحاديه نقد شود ،و سنگ بزرگي كه اين دو تن به پاي اتحادیه  آزاد بسته اند تنها با هوشياري ساير مسئولين اتحاديه و اعضا اتحاديه آزاد باز ميشود در غير اين صورت ادامه رويكرد موجود ، بشدت اتحاديه آزاد كارگران و اعضا آن را منزوي و پاسيو  و دوستداران اتحاديه را   از آنها دور خواهد كرد ،اميدوارم دوستان اتحاديه اين نامه را از سر صميميت تلقي نمايند
بااحترام
رضا رشيدي فعال كارگري
١٧ دي ماه ٩٧

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی به کدام سو می‌رود؟

جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی قرار گرفته است ،هیچ مسیر نرفته‌ای ندارد که امتحان کند …