نامه سرگشاده مینا احدی به آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان, روابط دیپلماتیک با حکومت شکنجه را پایان دهید!

خانم مرکل !
اسماعیل بخشی یکی از رهبران کارگری محبوب در ایران است. نام او بویژه در طول اعتصابات گسترده کارگران هفت تپه در چند ماه اخیر، بر سر زبانها افتاد، وقتی که در میتینگهای کارگران هفت تپه، بعنوان سخنگوی هزاران کارگر خطاب به حکومت اسلامی حرف زد و خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران و رعایت حقوق اولیه و انسانی کارگران شد. اسماعیل بخشی از تشکل کارگری همچون سندیکا و شورا دفاع کرد و خطاب به حکومتی ها گفت، دست مافیا از شرکت هفت تپه کوتاه و علیه خصوصی سازی این شرکت و بر باد رفتن شغل صدها کارگر و عدم پرداخت ماهها دستمزد کارگران حرف زد.
حکومت اسلامی ایران اسماعیل بخشی و یک خبرنگار زن و فعال حقوق کارگری سپیده قلیان را دستگیر کرد و بعد از اعتراضات گسترده در نهایت آنها را آزاد کرد.
اسماعیل بخشی مدتی ساکت بود، اما روز٤ژانویه ٢٠١٩ در اینستاگرام خود نامه ای منتشر کرد که در آن از شکنجه های وحشیانه مامورین حکومت اسلامی، از تحقیر و بی حرمتی به خود و خانم قلیان و آسیب شدید جسمی و روحی بخود حرف زد. او از مقمامت حکومت میپرسد، چرا با او چنین کردند بدون اینکه به او امکان دفاع از خود بدهند ، چرا از همان لحظه دستگیری فقط کتکش زدند و سه روز تمام چنان او را شکنجه دادند که نمیدانست کجا است و شب را از روز تشخیص نمیداد. اکنون اسماعیل بخشی خواهان مناظره با رئیس وزارت اطلاعات حکومت روحانی است.
پخش این نامه به یک درد مزمن و عمیق در جامعه ایران، انگشت گذاشته و غوغایی در بین مردم ایجاد کرده است .
اکنون شکنجه شدگان این حکومت اعلام کمپین کرده و از شکنجه هایی که در طول این چهل سال در زندانها دیده اند، حرف میزنند و اکنون تحقیر شدگان و مورد تجاوز قرار گرفته ها از این جنایات حرف میزنند.
انتظار خانواده های همه این افراد و انتظار اسماعیل بخشی و کارگران ایران و همه آسیب دیدگان این حکومت از مردم در دنیا اینست که در کنار شکنجه شدگان قرار گرفته و علیه حکومت شکنجه موضع بگیرند.
ما ایرانیان ساکن آلمان و ما مردم معترض به حکومت اسلامی از شما میپرسیم در این نبرد و جدال که جامعه ایران را بخود مشغول کرده کجا می ایستید. آیا کماکان از حکومت اسلامی ایران دفاع کرده و در مقابل این نامه تکان دهنده که بیانگر یک تناسب قوای جدید در ایران بین مردم و حکومت اسلامی است، سکوت میکنید.
خانم مرکل !
مردم ایران قهرمانانه و مدرن و انسانی در حال مبارزه با یک حکومت فاشیست اسلامی هستند. حکومتی که از روز اول به دلیل وجود شکنجه و تحقیر سیستماتیک و اعدام و سرکوب سر پا مانده است.
این مردم در کارخانه و دانشگاه، در شهر و روستا علیه قوانین اسلامی مبارزه میکنند، زنان علیه حجاب اجباری مبارزه میکنند و کارگران برای آزادی تشکل و اعتصاب و پرداخت به موقع دستمزدها و علیه چپاول و دزدی حکومتی ها و خانواده های محکومین به اعدام علیه اعدام مبارزه میکنند و پژواک این مبارزات حتما به گوش شما و دولت آلمان رسیده است ..
ما خواهان تجدید نظر کامل سیاست دولت آلمان در قبال حکومت اسلامی ایران هستیم و بهترین تجدید نظر را قطع روابط دیپلماتیک با حکومت شکنجه و سرکوب و اعدام میدانیم.
در این روزها که جامعه ایران در حال بررسی پدیده شکنجه و مقابله با آن است ما خواهان دفاع شما از اسماعیل بخشی ها و محکوم کردن فوری حکومت اسلامی ایران هستیم.
امضاها :

امضاها :

١/مینا احدی

٢/محبوبه سیاهمردی

٣/سیما بهاری

٤/سوسن صابری

٥/شهلا خباز زاده

٦/شهناز مرتب

٧/کژال ایلخانی زاده

٨/سمیر نوری

٩/ایرج آبشار

١٠/ناهید نوین

١١/سحر ادیب

١٢/ریحانه گلی

١٣/میلاد رسایی منش

١٤/نوشین قادری

١٥/سیروان قادری

١٦/مسعود آذر نوش

١٧/ملک چراغی

١٨/مجید آرامیان

١٩/رامیار رضایی

٢٠/کوروش رستمیان

٢١/هتاو عبدالهی

٢٢/عيسي بهادري

٢٣/موسي بهادري

٢٤/حبيب بهادري

٢٥/خديجه بهادري

٢٦/معصومه بهادري

٢٧/منور بهادري

٢٨/نبي بهادري

٢٩/حميد همت

٣٠/حبيب همت

٣١/نبي همت

٣٢/طاهره همت

٣٣/ماهتاب همت

٣٤/دريا همت

٣٥/غلامرضا همت

٣٦/جعفر كاووسي

٣٧/علي كاووسي

٣٨/فاطمه كاووسي

٣٩/ليلا كاووسي

٤٠/اختر كاووسي

٤١/جهانبانو كاووسي

٤٢/امينه كاووسي

٤٣/آريانا ظلمت

٤٤/دلارا ظلمت

٤٥/شادي ظلمت

٤٦/امير ظلمت

٤٧/علي طهماسبي

٤٨/منوچهر طهماسبي

٤٩/شايان طهماسبي

٥٠/شهروز طهماسبي

٥١/شيده طهماسبي

٥٢/شيدا طهماسبي

٥٣/شادي طهماسبي

٥٤/دارا طهماسبي

٥٥/سوري نادري

٥٦/سودابه نادري

٥٧/ليلا افشاري

٥٨/افسانه افشاري

٥٩/سارا افشاري

٦٠/ايناز كشكولي

٦١/الناز كشكولي

٦٢/ألما كشكولي

٦٣/دنا گرگين

٦٤/رامتين گرگين

٦٥/ايلين گرگين

٦٦/سلماز گرگين

٦٧/ساناز قشقايي

٦٨/دلشاد قشقايي

٦٩/دانيال قشقايي

٧٠/الناز قشقايي

٧١/داديار كرباسي

٧٢/ساري كرمي

٧٣/پروين كرمي

٧٤/زكيه فروردين

٧٥/سميه فروردين

٧٦/اميرحسين فروردين

٧٧/محمدحسين فروردين

٧٨/فاطمه محمدي

٧٩/زهرا عليپور

٨٠/راضيه عليپور

٨١/صادق عليپور

٨٢/ساسان مير رجبي

٨٣/سامان رجبي

٨٤/سروش رجبي

٨٥/شادي رجبي

٨٦/جانان رجبي

٨٧/بيتا دهقان

٨٨/سميرا دهقان

٨٩/آناهيتا دهقان

٩٠/امير دهقان

٩١/رضا دهقان

٩٢/زهرا راويزي

٩٣/فاطمه راويزي

٩٤/طاهره راويزي

٩٥/محمد راويزي

٩٦/مهدي راويزي

٩٧/نيستي آقايي

٩٨/هستي آقايي

٩٩/منوچهر آقايي

١٠٠/محمد آقايي

١٠١/فاطيما آقايي

١٠٢/محمد رهبر

١٠٣/وانيا رهبر

١٠٤/رونيا رهبر

١٠٥/ياسمن رهبر

١٠٦/سميرا رهبر

١٠٧/خانمجان لطفي

١٠٨/لطفعلي لطفي

١٠٩/زينت لطفي

١١٠/زينب لطفي

١١١/خاتون لطفي

١١٢/عباد لطفي

١١٣/محمد لطفي

١١٤/عبادالدين صداقت

١١٥/هادي صداقت

١١٦/شهناز صداقت

١١٧/شهباز صداقت

١١٨/سهيل صداقت

١١٩/مهدي صداقت

١٢٠/شادي صداقت

١٢١/لإله عبادي

١٢٢/ثوري عبادي

١٢٣/چمين عبادي

١٢٤/توكا عبادي

١٢٥/سورنا عبادي

١٢٦/ليلي عبادي

١٢٧/مهناز عبادي

١٢٨/طناز عبادي

١٢٩/بهناز عبادي

١٣٠/بهنام عبادي

١٣١/ساناز عبادي

١٣٢/محمد غفوري

١٣٣/احمد غفوري

١٣٤/محدثه غفوري

١٣٥/طه غفوري

١٣٦/داور غفوري

١٣٧/دانيال زرين

١٣٨/مهران زرين

١٣٩/ياشار زرين

١٤٠/دلبر زرين

١٤١/فاطمه عباسي

١٤٢/ليلا عباسي

١٤٣/علي عباسي

١٤٤/داديار عباسي

١٤٥/توران عباسي

١٤٦/فرخ عباسي

١٤٧/كرامت عباسي

١٤٨/فاطمه اسلامي

١٤٩/زهرا اسلامي

١٥٠/داوود اسلامي

١٥١/راضيه اسلامي

١٥٢/مرضيه اسلامي

١٥٣/ليلا اسلامي

١٥٤/احمد صادقي

١٥٥/محمد صادقي

١٥٦/علي عسكري

١٥٧/محجوب عسكري

١٥٨/عباس ماندگار

١٥٩/سعید مدانلو

١٦٠/ هژار علیپور

١٦١/حمید سایه

١٦٢/محمد هوشمند

١٦٣/یدی محمودی

١٦٤/ خلیل احدی

١٦٥/ بهرام کلاه زری

١٦٦/ محمد نعمتی

١٦٧/ محمد کاظمی

١٦٨/ داریوش شریفیان

١٦٩/ صلاح سعید پور

١٧٠/ سهراب وفا

١٧١/ هوروش پورکیان

١٧٢/ حسن صالحی

١٧٣/ ثریا کریمی

١٧٤/ایرج فرجاد

١٧٥/ منیره شریف پوران

١٧٦/ رویا نعمت زاده

١٧٧/ فریده آرمان

١٧٨/ حیدر گویلی

١٧٩/ شایسته طاهرخانی

١٨٠/ احمد مقیمی

١٨١/ هاله باقرزاده

١٨٢/ الهی قهرمان

١٨٣/هما اديب

١٨٤/نيايش اديب

١٨٥/مسلم كاووسي

١٨٦/يحیي كاووسي

١٨٧/سميه بهبودي

١٨٨/ابراهيم بهبودي

١٨٩/بهمن محمدي

١٩٠/محمد محمدي

١٩١/فاطمه محمدي

١٩٢/زهرا پورعالي

١٩٣/اختر باباخاني

١٩٤/گلبهار عليپور

١٩٥/مارال عليپور

١٩٦/ماهرخ زماني

١٩٧/دلبر زماني

١٩٨/یاسمن عليجان

١٩٩/سميرا عليجان

٢٠٠/سارا حسين زاده

٢٠١/مهدي حسين زاده

٢٠٢/ بختیار میرزایی

٢٠٣/ مهناز جوادی

٢٠٤/ سیامک بهاری

٢٠٥/محبوبه پورداد

٢٠٦/ندا حسني

٢٠٧/سجاد كرمي

٢٠٨/آنا كرمي

٢٠٩/ناديا احمدي

٢١٠/زهرا اس العلي

٢١١/ لإله مقدم

٢١٢/شيرين مقدم

٢١٣/قاسم محمدي

٢١٤/تهمينه محمدي

٢١٥/٢١٦/فرزانه فرزاد

٢١٧/امير اديب

٢١٨/ايلهان فرد

٢١٩/حميده اكبري

٢٢٠/ليلا اكبري

٢٢١/ احمد اكبري

٢٢٢/شادي فروزان

٢٢٣/لادن فروزان

٢٢٤/سعيد فروزان

٢٢٥/متين پوراحمد

٢٢٦/طه قباد

٢٢٧/نسيم قباد

٢٢٨/محمد نوشاد

٢٢٩/سارا نوشاد

٢٣٠/رحمت احمدي

٢٣١/وحيد احمدي

٢٣٢/مسعود أميني

٢٣٣/سعيد أميني

٢٣٤/سارا أميني

٢٣٥/مژگان سيداحمدي

٢٣٦/مژده سيداحمدي

٢٣٧/ياشار سيداحمدي

٢٣٨/دانيال فريبا

٢٣٩/پيژن احمدي

٢٤٠/تارا الأحد

٢٤١/ماريان الأحد

٢٤٢/گيسو فرزان

٢٤٣/فرزاد فرزان

٢٤٤/ عزیزه لطف الهی

٢٤٥/ عبدل گلپریان

٢٤٦/ طه حسینی

٢٤٧/ امیرتوکلی

٢٤٨/ مینا سحر

٢٤٩/ سهیلا شهبازنژاد

٢٥٠/ هادی وقفی

٢٥١/ بهمن خانی

٢٥٢/ مریم ناوه

٢٥٣/ عبه صید مرادی

٢٥٤/علی محسنی

٢٥٥/ علی نیک قالب

٢٥٦/ مصلح ریبوار

٢٥٧/ مهرنوش موسوی

٢٥٨/ خلیل کیوان

٢٥٩/ حسن آقایاری

٢٦٠شیرین نجفی زاده

٢٦١/آذر موسوی

٢٦٢/ سیروس ایل بیگی

٢٦٣/عظیم مطور

٢٦٤/عمر معروفی

٢٦٥/فرناز خسروی

٢٦٦/نوید محمدی

٢٦٧/خالد ناصری

٢٦٨/نیلوفر قریشی

٢٦٩/مهرزاد زرنگار

٢٧٠/حسن پویا

٢٧١/جمال صابری

٢٧٢/پروین عظیمی

٢٧٣/پروین عظیمی

٢٧٤/فاطمه طباطبایی

٢٧٥/فرهاد رمضانعلی

٢٧٦/مهوش افصحی

٢٧٧/ ناصر کشکولی

٢٧٨/ بهمن سلطانی

٢٧٩/مهران محبوبی

٢٨٠/نینا تابان

٢٨١/جان نیرومند

٢٨٢/ سام نیرومند

٢٨٣/فرزانه درخشان

٢٨٤/منصور ترکاشوند

٢٨٥/نيما ذوالقدر

٢٨٦/سورنا جوادپور

٢٨٧/سارا برومند

٢٨٨/سلماز برومند

٢٨٩/علي أحمديان

٢٩٠/ليلا نامداري

٢٩١/ميثم محمدي

٢٩٢/محسن محمدي

٢٩٣/رزيتا يوسفي

٢٩٤/آذر يوسفي

٢٩٥/بهمن كاظمي

٢٩٦/كامران محمدزاده

٢٩٧/فرزانه سلطاني

٢٩٨/پروانه سلطاني

٢٩٩/بهروز عيديپور

ب٣٠٠/هزاد عيديپور

٣٠١/بهتاژ عيديپور

٣٠٢/فاطمه نادري

٣٠٣/سكينه نادري

٣٠٤//سميه نادري

٣٠٥/قاسم نادري

٣٠٦/محمدحسين دادفر

٣٠٧/ارشام فاتهي

٣٠٨/ياشار فاتهي

٣٠٩/بهداد خداداد

٣١٠فرزانه سلطاني

٣١١/آزاده كارداش

٣١٢/جان افروز مهربان

٣١٣/نادر مهربان

٣١٤/نارسيس دانش

٣١٥/شعله همتي

٣١٦/ مسعود نادری

٣١٧/صلاح نعمتی

٣١٨/حمیده نعمتی

٣١٩/صلاح گرامیان

٣٢٠/عباس محمدپور

٣٢١/ نسان نودینیان

٣٢٢/پروین معاذی

٣٢٣/ آذر پویا

٣٢٤/سهیلا خسروی

٣٢٥/سهند مطلق

٣٢٦/بابک یزدی

٣٢٧/ نیما زرتشت زاده

 

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …