نگاه به چپ: درباره فیلم قهرمان اصغر فرهادی

اینرا هم بخوانید

افزایش نارضایتی در جامعه و روند رو به رشد ضد دین جوانان و جامعه ایران