هبستگی انسانی با محسن ابراهیمی به پیشواز اول ماه مه برویم

به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: ویژه برنامه درباره حسین مرادبیگی(حه مه سو)