همبستگی انسانی با جلیل جلیلی: مروری به چند خبر

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: ویژه برنامه درباره حسین مرادبیگی(حه مه سو)