همراه: ۳۰ خرداد، ۲۰ ژوئن، روز جهانی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، روزجهانی پناهندگان

اینرا هم بخوانید

رویدادها: کمپین مالی و ضرورت کمک مالی به حزب کمونیست کارگری ایران و تلویزیون کانال جدید