پروین محمدی: زنده باد کارگران گروه ملی فولاد اهواز و طبقه کارگر مبارز

تبریک به کارگرانی که پس از روز های طولانی اعتراض و اعتصاب و راهپیمایی در زیر آفتاب سوزان خوزستان طعم پیروزی و تحقق بخشی از مطالباتشان را چشیدند.
کارگرانی که هر روز مقاومتر و پر شورتر از روز پیش به میدان آمدند تا چاکران سرمایه را وادار به قبول خواست هایشان کنند.
کارگرانی که بعد از شنیدن خبر شایعه اعلام ورشکستگی (حربه ایی که برای به عقب راندن تمامی کارگران کارخانجات ویران شده بکار بسته اند) شبانه به خیابانها آمدند و مورد سخت ترین یورشها قرار گرفتند اما کوتاه نیامدند و بعد از دستگیریها و نمایش قدرت سرکوب گسترده از طرف نوکران سرمایه دوباره و دوباره به میدان آمدند و اعلام کردند زمان بردگی به سر آمده و زندگی از دست رفته کل خانواده و هم طبقه ای هایشان را پس خواهند گرفت.
ای بانیان این نظم کهنه! مقاومت زبونانه تان برای حفظ فقر و بیکاری و مصیبتی که چهل سال تلاش کردید هر روز بر سرمان آوار کنید دیگر اثری نخواهد داشت و دوره ی آن به پایان رسیده است.
دیگر با یک شرکت و دو شرکت مواجه نیستید با کل کارگران خشمگین و طلبکار در سراسر کشور روبرو هستید.
این شرایطی است که خود فراهم کردید در سالهای دور، زمانی که کارگران صنایع فلزی ایران هر روزه جاده میبستند و تجمع میکردند ترستان ارتباط گرفتن  آنان با کارخانه های بحران زده ی  بغل دستی شان بود. اما اکنون کل کارگران ایران از شرق و غرب و شمال و جنوب دستشان در هم تنیده شده و با هم در ارتباطتند.
 زمانی که غرق در لفت و لیس ها و چپاول و غارتتان بودید این روزها را متصور نمیکردید که کارگران متحدانه در برابر ظلم تان بیایستند.
اکنون بی شرمی تان به جایی رسیده که کارگر چند ماه حقوق نگرفته ی گرسنه و نگران از بیکاری خانمان برانداز را دستگیر میکنید و زیر مشت و لگد نیروهای اجیرشده تان به باد کتک میگیرید ،”ای منادیان ضعفا” ؟!!!
دستگاههای عریض و طویل قدرت ایجاد کرده اید که حامی دزدان و غارت سفره ما کارگران باشد؟ شما که چهار دهه بر طبل مستضعف پناهی کوبیدید و جیب ها و سفره هایمان را هر روز خالی و کوچکتر کردید باید بیش از آن چیزی که در تصورتان میگنجد در برابر حق خواهی ما کارگران  جواب پس دهید.
دور نیست روزهایی که اتحاد و همبستگی ما کارگران در سراسر کشور دستهایی را که فقر و گرسنگی به ما کارگران تحمیل کردند و بر گرده کارگر معدن آق دره شلاق زدند و اینک کارگران فولاد را بطور وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار دادند بشکند.
24 خرداد 1397
پروین محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانجات صنایع فلزی ایران

اینرا هم بخوانید

کارزار حمایت از شریفه محمدی شماره ۲:کارزار حمایت از شریفه با قدرت به پیش میرود.به آن بپیوندید! 

کارزار حمایت از شریفه محمدی به قدرت به پیش میرود. در تازه‌ترین اقدام کنفدراسیون عمومی …