پیرامون علم کردن شعارها و تحلیلهای ضد کارگری و ضد کمونیستی اخیر

جنبشهای اعتراضی دی و آبان ماه، حکومت ۴۱ ساله مافیاهای تبهکار اسلامی را از اعماق جامعه زیر ضرب گرفت و بحران ذاتی حکومت را اوج تازه‌ای داده و کلیت نظام را به لب پرتگاه “بود‌ و‌ نبود” کشانده است.
این توفان عمیق اجتماعی تمام دسته بندی های سیاسی در جامعه را تحت تاثیر قرار داده است! از خامنه‌ای و کاربدستان ریز و درشت نظامش که از طرف مافیای رقیب به اصطلاح “هسته سخت” نظام نام گرفته‌ بودند تا به اصطلاح مصلحت‌اندیشان و قسمت گندیده اما“نرم” نظام سیاه اسلامی که مورد حمایت نان به‌نرخ روزخورهای حرفه‌ای در هنر و سیاست بودند، مهر “اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا” خوردند و به زباله‌دان تاریخ پرتاب شدند!
کلیت به “ته خط” رسیده نظام چاره‌ای جز چنگ آویختن به ابزار ارعاب و کشتاری که مردم به جان آمده علیه آن قد راست کرده‌اند نمی‌بیند! فعالان، کاربدستان، تحلیلگران و روزنامه نگاران، هنرمندان و کاسبکارانی که حال و آیندشان را در وادی حفظ بیضه نظام وضدیت با انقلاب تهیدستان در بوق و کرنا میکردند، تجزیه میشوند. عده‌ای به مردم میپیوندند، جماعتی منفعل و هراسان “دست‌پاچه” منتظر کشف جهت وزش باد نشسته‌اند و جناح ضد انقلابی‌تر آنها در وحشت از جنبش عظیم کارگری و زحمتکشان جامعه آشفته و عربده کشان با رژیم اسلامی الوداع میگویند و پرچم امیدشان را با حفظ تام و تمام ضدیتشان با طبقه کارگر و جنبشهای رادیکال و کمونیستی به از گور برخاسته‌های پاپیون زده “خدا، شاه، میهن” در محافل خلق‌الساعه‌ای مثل “فرشگرد” گره میزنند! از زیر عبا به زیر شنل سلطنت نقل مکان میکنند و البته از حمایت مالی و رسانه‌ای دول فخیمه نیز برخوردارند!
اما “هو و جنجال”ها و تبلیغات پرهزینه اینها تنها در شرایطی میتواند محلی از اعراب داشته باشد که جنبش کارگری، جنبش علیه فقر و بی‌حقوقی اجتماعی فروکش کند و آینده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران را نه کارخانه و دانشگاه و کوچه و خیابان و جنبش شورایی بلکه در سکون و سکوت اجتماعی، نیروی نظامی رژیم و در محافل وابسته به توطئه‌گران کاخ نشین در روسیه و آمریکا و چین و اروپا و دارودسته‌های آنها تعیین کند!
بر افراشتن بیرق سیاه ضد کمونیستی، علم کردن فرح پهلوی و رضا شاه، علم کردن “قانون سیاه رضا خانی”* ، علیه جنبش رادیکال کارگری و علیه سایر جنبش های اجتماعی است که آینده سیاهی را نوید میدهد. آینده سیاهی که این واپسگرایان مرتجع مبشر آنند.
………
*- قانون سیاه۱ ۳۱۰ رضاشاهی: قانون مقدمین (اقدام کنندگان) علیه امنیت کشور: “داشتن مرام و رویه اشتراکی، ضدیت با سلطنت مشروطه ۳ تا ۱۰ سال زندان” . و فرزند رضاشاه یعنی محمدرضا پهلوی این قانون را یعنی حتی اندیشیدن به سوسیالیسم را به ۱۰ سال تا ابد تغیر داد!

اینرا هم بخوانید

نامش “م” عنوان زده شده، ۲۸ مین حرف از حروف الفبا در روزنامه همشهری و در گزارشی با عنوان “مرگی با طعم ناموس!”- سیاوش مدرسی

«پدر و برادرش او را کشان‌کشان می‌بردند، «م» جلوی چشم فرزندانش و همسرش التماس می‌کرده …