چند خبر از اعتراضات کارگران بخاطر دستمزدهای پرداخت نشده

– روز ٢٥ آذر معلمان مدارس حمایتی استان یزد با تجمع در مقابل استانداری و اداره کل آموزش و پرورش این شهر به نحوه مدیریت مدارس حمایتی و تعویق پرداخت حقوقهایشان اعتراض کردند.

– بدنبال اعتراضات چند روزه کارگران پروژه ساخت متروی اهواز، روز ٢٥ آبان یک ماه از نوزده ماه دستمزد پرداخت نشده آنان پرداخت شد. اما کارگران بدلیل ناروشن بودن سرنوشت باقی طلبهایشان به تجمع اعتراضی خود ادامه میدهند. بنا بر خبرها از یک ونیم ماه قبل؛ بیش از ۱۸۰ کارگر پروژه ساخت قطار شهری اهواز به خاطر تعطیلی کارخانه و بالا کشیده شدن نوزده ماه دستمزدشان در حال برپا کردن تجمعات اعتراضی  و پیگیری خواستهایشان از مسئولان شرکت پیمانکاری کیسون (مجری این پروژه عمرانی) و سازمان قطار شهری اهواز هستند.  اما این شرکت به بهانه نداشتن منابع مالی هموازه از پرداخت بدهی های کارگران سرباز زده است. کارگران قطار شهری اهواز خواستار پرداخت تمام طلبها و دیگر مزایای پرداخت نشده شغلی شان هستند.

– روز ٢٥ دی جمعی از آتش ‌نشانان شهرداری آبادان با حضور در مقابل ساختمان فرمانداری خواستار رسیدگی به وضعیت مطالبات مزدی خود شدند. این کارگران ٤ ماه مزد  و ۱۱ ماه حق بیمه خود را طلب دارند. بعلاوه بخش دیگری از مشکلات آتش‌نشانان به دریافت نکردن لباس کار در دو سال گذشته مربوط می‌شود. در عین حال خودروهای آتش‌نشانی شهر آبادان در این فاصله دوساله به بهانه کمبود منابع مالی تجهیز نشده و از ایمنی لازم برخوردار نیستند  و این به معنای بازی کردن با جان این کارگران و مردم شهر است.

– روز ٢٤ دی کارکنان شهرداری آبادان در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد خود درب شهرداری این شهر را مسدود کردند. روز قبل از آن نیز کارکنان شاغل در شهرداری مرکزی آبادان دراعتراض به همین موضوع تجمع داشتند. به گفته کارگران علاوه بر دستمزدهای معوقه، پاداش و اضافه کاری های آنها نیز به صورت کامل پرداخت نشده است. در رابطه با این موضوعات کارکنان شهرداری آبادان طی سه ماه اخیر تجمعات متعددی داشته اند. زیر فشار اعتراض کارگران در تجمع روز ٢٢ دیماه این کارگران معاون شهردار شرکت کرد و با گفتن اینکه تا آخر سال جاری همچنان به دلیل مشکلات مالی امکان پرداخت مطالبات مزدی کارگران را ندارند، آب پاکی بر روی دست همه ریخت. کارگران نیز اعلام کرده اند که تا وقتی حق خود را نگیرند به تجمعات اعتراضی شان ادامه خواهند داد.

– جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی یزد روز ٢٣ دی با تجمع در مقابل استانداری این استان، در اعتراض به خصوصی سازی آموزش،  خواستار روشن شدن تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٥ دیماه ۱۳۹۷، ١٥ ژانویه ٢٠١٩

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و ادامه اعتصاب یکماهه همکاران پروژه ای

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و …