کانال کولبران و سوختبران: سکوتها را باید شکست!

عدم بیمه بیکاری و بیمه درمانی برای کولبران و همچنین سوخت بران از سوی جمهوری اسلامی که بارها با وعدەهای دروغین سعی کرده‌اند ابعاد قتل و کشتار سیستماتیک این حکومت قاتل را لاپوشانی کنند، این کارگران مرزی‌ را در بدترین شرایط فلاکت بار معیشتی قرار داده است.
طوریکه برای آوردن یک لقمه نان مجبور هستند همان راه و مسیر کولبری را بروند و نیروهای جنایتکار مرزی هم با شلیک مستقیم دست به قتل آنان میزنند.

در هوای سرد زمستان خطر برف و کولاک و گیر افتادن کولبران از یک طرف و به کمین افتادن از سوی نیروهای مرزی هم از یک سو جان کولبران را تهدید میکند. باید جنبش وسیعی را برای اعتراض یکپارچه همه اقشار جامعه علیه قتل و کشتار کولبران و در محکومیت جنایات جمهوری اسلامی سازماندهی کرد.

کولبران و سوخت بران می‌توانند عرصه دیگری از مبارزه را در داخل ایران با ایجاد کمیته یا اتحادیه‌ای را برای مطالبات حقوق انسانی خود شکل دهند. کولبران و سوخت بران می‌توانند در هر شهر و محله نمایندگان خود را برگزینند و خواستِهای پایه ای خود در ارتباط با دریافت مزایایی چون بیمه بیکاری، بیمه درمانی و اشتغال رو به مقامات حکومتی مطالبه کنند.

خانواده‌های کولبران و سوخت برانی که در این مسیر یک یا چند نفر از اعضای خانواده‌شان با شلیک مستقیم نیروهای مرزی به قتل رسیده و یا معلول شده‌اند ضمن دادخواهی برای عزیزانشان، خواهان محاکمه و مجازات آمرین و عاملین این جنایات شوند و درخواست غرامت کنند.

مساله بعدی درخواست و ‌پافشاری برای ایجاد معابر و بازارچەهای مرزی است که بیش از ۱۵ سال است این معابر مرزی در شهرهای کردستان بسته شده‌اند و با نبود امکانات اشتغال، صنعت یا تسهیلات برای بهبود معیشت مردم ، اینگونه است که این شغل سخت و پرمُخاطره که کولبری نام گذارده شده پدید آمده است و هر روز جان یک یا چند کولبر و سوخت بر گرفته می‌شود.

کارزار کولبران و سوختبران ضمن دادخواهی در کنار خانواده این قربانیان، جمهوری اسلامی را در درجه اول مسئول قتل و کشتار و جنایت علیه آنان می دانیم و باید مسببین این جنایات محاکمه و مجازات شوند. جمهوری اسلامی موظف به پرداخت هزینەهای زندگی تمام کارگران بیکار مرزی در کردستان و سیستان ‌بلوچستان است که آنها را با عنوان “کولبر و سوختبر” خطاب قرار می‌دهند.

باید به معضل کولبری و سوختبری پایان داده شود و بجای این کار که دور از شأن انسان امروزی است تسهیلات و کلیه امکانات شغلی مناسب و تحصیلی فراهم شود.

کانال کولبران و سوختبران
دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …