کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری: از اعتراض کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز به عدم پرداخت مطالباتشان حمایت کنیم!

طبق اخبار درج شده در رسانه ها، کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در اعتراض به عدم پرداخت ۴  ماه حقوقهای معوقه شان از دو روز پیش دست به  تجمع اعتراضی میزنند.

جمهوری اسلامی، رژیم آیت الله های دزد و میلیاردر، رژیم غارتگر و جنایتکاری است که از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  به بن بست رسیده است و نمیخواهد به ابتدایی ترین خواستهای کارگران جوابگو باشد.

کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز!  شما با این اعتراضتان اعلام کرده اید که نمیخواهید در برابر چنین جهنمی که به شما تحمیل شده است کوتاه بیایید! تداوم اعتراضتان تنها راه تحمیل خواسته های بحقتان به سرمایه داران مفتخور است.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران، ضمن حمایت از اعتراض بحق تان، از شما میخواهد که تجمعات اعتراضی خود را به سطح شهر بکشانید. کارفرما و رژیم اسلامی حامیش با وعده و وعید شما را سرمیدوانند، چرا که از اعتراض شما و بویژه کشیده شدن آن به خیابان و جلب توجه مردم و سایر کارگران هراس دارد. راه فشار آوردن قدرتمندتر به کارفرما و رژیم اسلامی، کشاندن اعتراض به خیابان و همراهی خانواده ها و سایر کارگران با شماست.

اعتراضات کارگران هفت تپه با اتکا به مجمع عمومی و شورای منتخبش راه قدرتمندتر کردن اعتراضات کارگری را نشان داده است. شما هم باید شورای نمایندگان خودتان را تشکیل دهید. این شورا میتواند اعتراضات شما را سازماندهی و رهبری کند. مجمع عمومی خودتان را برگزار کنید، شوای نمایندگان منتحب این مجمع، عالیترین ارگان رهبری اعتراضات شماست.

کارگران واحدهای مختلف کارگری و مردم معترض تبریز!

به هر شکل ممکن از اعتراضات بحق کارگران بلبرینگ سازی حمایت کنید. پیروزی هر اعتراض کارگری در مقابل کارفرماها و رژیمش، قدرت اعتراضی ما مردم معترض علیه این نظام چپاولگر و فاسد را هموارتر میکند.

پیش بسوی تسکیل شوارهای کارگری

پیش بسوی اعتصابات سرتاسری

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

اول دسامبر  ۲۰۱۸ برابر با دهم آذرماه ۱۳۹۷

اینرا هم بخوانید

 کمیته بین المللی علیه اعدام: کارزار نجات شریفه محمدی می تواند و باید موفق شود!

از زمان صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ به اتهام “بغی” یعنی قیام مسلحانه، …