کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری: فراخوان به حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز

کارگران، معلمین، زنان ، جوانان و  مردم آذربایجان!

همانطور که میدانید، کارگران نیشکر هفت تپه از بیست روز قبل و کارگران فولاد اهواز از دوازده روز قبل، در اعتصابات شورانگیزی قرار دارند. در طی این مدت کارگران هفت تپه با اتکا به مجمع عمومی و شواری منتخب شان، توانستند، هیئت نمایندگی خودشان را تشکیل و کار سازماندهی و هدایت اعتراضات شان را به بهترین شکل ممکن که در طول تاریخ 40 سال گذشته جنبش کارگری نظیر نداشت، عملی کنند. این نمایندگان کارگری و در راس انها نماینده جسوری مانند اسماعیل بخشی با فراخوانهایشان به مردم شهر شوش، معلمین و دانشجویان و کسبه و به مردم شهرهای خوزستان برای حمایت از اعتصابات و خواستهای بحقشان، که خواستهای میلیونها کارگر و حقوق بگیر و کارمند و اکثریت قریب باتفاق جامعه میباشد، جنبش کارگری را به جایگاهی رساند که میتواند صحنه سیاست در ایران را به نفع همه مردم تغییر داد. کارگران هفت تپه و مردم شوش در این بیست روز آنچنان مبارزه شورانگیزی را پیش بردند که توانستند دستگیرشدگان به غیر از اسماعیل بخشی و  سپیده قلیان را آزاد  کنند و عزم جزم کرده اند که تا آزادی انها و تحقق همه خواستهایشان، اعتصاب و مبارزه را ادامه دهند.

حمایتهای گسترده از سرتاسر ایران از این اعتصابات، تنها محدود به دهها مرکز کارگری و انجمنهای صنفی  و تشکلهای کارگری نیست، بلکه این اعتصبات حمایتهای دانشجویان در خوزستان و تهران و چندین شهر دیگر، وکلا و معلمین و بازنشستگان و رانندگان و کسبه و اصناف مختلف را نیز بخود جلب کرده است.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران، ضمن حمایت از این اعتصابات قدرتمند، همه کارگران، دانشجویان و معلمین و زنان در شهرهای آذربایجان را فرامیخواند که به این حمایتهای گسترده و سرتاسری بپیوندند!

انتظار کارگران هفت تپه و مردم شوش و  کارگران فولاد آهواز و رهبران این اعتصابات که در سخنرانی هایشان کارگران سایر مناطق ایران را نیز مورد خطاب قرار داده اند، از کارگران، معلمین و دانشجویان و مردم  در آذربایجان اینست که از مبارزه و خواستهای آنها حمایت شود.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری مخصوصا کارگران مراکز مهم کارگری در آذربایجان نظیر پالایشگاه  و پتروشیمی تبریز، ماشین سازی و تراکتورسازی و پتروشیمی ارومیه و فولاد اردبیل را فرا میخواند که به هر شکل ممکن از جمله انتشار اطلاعیه ها و بیانیه های حمایتی از این اعتصابات قدرتمند تاریخی حمایت کنند.

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی تشکیل شوراهای کارگری

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

٣ آذر ۱۳٩۷، ٢٤ نوامبر ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، تهران، اصفهان، قائمشهر، کرمان.شریفه محمدی آزاد باید گردد

امروز ۳۱ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد مثل یکشنبه های گذشته در شهرهای مختلفی …