کمیتە کردستان حزب کمونیست کارگری: مرگ ١٥ کودک آوارە سوریەای در اثر سرما

طبق اخبار منتشر شدە توسط سازمان یونیسف، روز سە شنبە ١٥ ژانویه ٢٠١٩  پانزدە کودک بە دلیل سرمازدگی جان خود را از دست دادە اند،  سیزدە تن از آنها سنشان زیر یکسال  و سن کوچکترینشان یک ساعت بودە است! فاجعه مرگ  در کمپ آورگان ” رکبان” در جنوب شرقی سوریە نزدیک مرز اردن، بە دلیل کمبود  کمکهای است  که توسط دولتها و ارگانهای وابسته به آنها انجام میشده است.

مرگ ١٥ کودک اواره فاجعه انسانی و جنایتی بزرگ توسط دولتها است. در جنگ های نیابتی امریکا و روسیه  و  حضور وحشیانه ماشینهای جنگی اسلام سیاسی از داعش تا حکومت جمهوری اسلامی و  اسد و اردن روزانه ده ها نفر جان خود را از دست میدهند.

در کمپ آورگان ” رکبان” مردم در شرایط بسیار سختی بسر می برند، خصوصا بعد از ٢٠١٦ کە حکومت اردن مرزهای خود را بە سوی آورگان سوری بست  و عملا   آوارگان “رکبان” را در شرایط بسیار دشواری قرار داد و کمک های ناچیزی  که به  آورگان “رکبان”  میرسید، قطع شد!

سوریە، کشوری کە در آن انقلابی مردمی و با هدف سرنگونی دیکتاتوری حزب بعث در جریان بود سالها است در آتش جنگ و خشونت گروهای تند روی مذهبی و همچنین نیروهای نظامی کشورهای منطقە و قدرتهای جهانی  می سوزد . مردم این کشور سالها است آوارە و جنگ زدە و قربانی سیستم توحش سرمایە داری وسیاستهای سناریوی سیاهی شدە اند . دولتهای منطقە ای و اروپا درههای خود را بر روی آورگان این کشور بستە اند و در چند سال گذشتە صحنە های دلخراشی کە توسط میدیاهای کوچک و بزرگ از سختیهای این مردم ثبت شدە،  گویای این واقعیت  است کە توحش سرمایە داری  جز خلق این آثار و مصیبتهای دردناک برای انسان مدرن چیز دیگری ندارد و باید هرچه زودتر بە این نظام و بربریت حاصل از آن پایان داد.

کمیتە کردستان حزب کمونیست کارگری این بربر منشی نیروهای دخیل در بە سناریو سیاهی کشاندن سوریە و تلف شدن ١٥ کودک را محکوم میکند.

کمیته کردستان حرب کمونیست کارگری ایران

١٩ ژانویه ٢٠١٩

اینرا هم بخوانید

گوشه هایی از اعتراض مخالفین رژیم اسلامی علیه عاشورای دولتی در تورنتو سه شنبه 16 جولای 2024

مصاحبه با بابک یزدی در مورد مضحکه عاشورای دولتی در تورنتو. سه شنبه 16 جولای …