گام بعدی: اعتصاب عمومی برای لغو اعدام!

امروز در جامعه دو حرکت اعتراضی بموازات هم شکل گرفته و هر روز گسترش بیشتری پیدا میکند: مبارزه علیه اعدام و اعتصابات رو به رشد کارگری. حرکت اول با توفان تویتری علیه اعدام سه جوان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از معترضین آبان ٩٨ آغاز شد. بیش از ١٠ میلیون نفر در ایران و در سطح جهانی با پیام اعدام نکنید به این حرکت پیوستند و در واقع در یک رفراندوم عمومی و فراگیر به اعدام رای منفی دادند. این حرکت با اعتراض به حکم اعدام ٥ فعال خیزش دیماه ٩٦، مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری کندری و هادی کیانی ادامه یافت و باعث شد رژیم جرات نکند حکم اعدام در مورد این جوانان را اجرا کند. اعدام مصطفی صالحی یکی دیگر از معترضین ٩٦ پاسخ حکومت به این موج اعتراضی بود. پاسخی از سر زبونی و در واقع برای سنجش فضای اعتراضی جامعه. اعدامی که تصور میکردند با پرونده سازی بعنوان قاتل یک سپاهی میتوانند توجیه کنند. و در عین حال تاثیر آن بر جنبش علیه اعدام را محک بزنند. باید این آزمایش را بر سرشان خراب کرد و حکومت را به غلط کردن انداخت. چگونه؟ قدم بعدی چیست؟ پاسخ درخورد به فتل مصطفی صالحی کدامست؟
جنبش کارگری راه نشان میدهد. بیش از ٥٠ روز اعتصاب قدرتمند کارگران هفت تپه، و امروز اعتصابات رو به گسترش کارگران بخشهای مختلف صنعت نفت و پتروشیمی، اعتصاب عمومی و اعتصابات سراسری را به محور گفتمان جامعه و یکی از هشتگهای داغ در توئیتر تبدیل کرده است. علیه اعدامها نیز باید سلاح اعتصاب را بدست گرفت. اعتصاب عمومی حول خواست لغو فوری اعدام! این پیام را باید در فضای مدیای اجتماعی و در مبارزه خیابانی به گوش همه رساند. خواست فوری ما لغو احکام اعدام ٨ جوان و آزادی فوری آنها است. باید با معرفی چهره و اسم و رسم و مشخصات و سابقه آنها به جهانیان خواستار آزدی فوری این عزیزان شد.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی، مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری کندری و هادی کیانی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند. #آزادشان کنید! خواست دیگر ما لغو مجازات اعدام است. اعدام قتل عمد دولتی و ابزار حکومت برای ارعاب و سرکوب مردم است. این اسلحه را باید از دست جانیان حاکم بدرآورد. هیچ زمان مانند امروز شرایط برای نبرد علیه اعدام مساعد نبوده است. تناسب قوا و فضای اعتراضی امروز جامعه اعتراض و اعتصاب علیه اعدام را کاملا امکان پذیر کرده است. توفان توئیتری خود یک آکسیون موثر است که هم میتواند در خود حکومت را به عقب براند، کما اینکه در مورد احکام اعدام ٨ جوان معترض دیماه ٩٦ و آبان ٩٨ این تاثیر را داشته است، و هم میتواند زمینه ساز شکل گیری اعتراضات خیابانی و مشخصا اعتصاب عمومی علیه اعدام باشد. هم اکنون جنبش علیه اعدام با هشتگهای “اعدام نکنید” و “لغو فوری اعدام” و جنبش کارگری با هشتگهای “دفاع از حقوق” و “اعتصابات سراسری” تائید و حمایت میلیونی در مدیای اجتماعی را به خود جلب کرده است. و این فاکتور موثری در پیشرویهای جنبش علیه اعدام و گسترش مبارزات کارگری هر دو بوده است. برآیند این دو حرکت #اعتصاب عمومی علیه اعدام است. این جبهه سومی است که باید با اتکا به گسترش اعتصابات کارگری علیه فقر و فساد و بیحقوقی و جنبش میلیونی علیه اعدام در مقابل حکومت فقر و اعدام گشود. فعالیت اعتراضی گسترده و کارسازی میتواند حول گفتمان اعتصاب علیه اعدام و تدارک عملی آن در فضای مجازی و فضای اعتراضی جامعه شکل بگیرد. خواستهای مشخص این موج اعتراضی: لغو حکم اعدام و آزادی فوری ٨ جوان و لغو فوری مجازات اعدام است. رو به رژیم باید اعلام کرد “لغو فوری اعدام” و “آزادشان کنید” و رو به جامعه باید فراخوان داد برای لغو اعدامها اعتصاب کنید! آزادی ٨ عزیزی که زیر حکم اعدام هستند اولین گام در مبارزه برای لغو عملی مجازات اعدام در ایران است. حرکتی که میتواند آغاز کننده و محور خیزش توده ای و کوبنده ای باشد که در راهست. توفان توئیتری علیه اعدامها را به طوفان خیابانی علیه حکومت اعدامها تبدیل کنیم!
٥ اوت ٢٠

اینرا هم بخوانید

انتخاب ما سرنگونی است – سؤال از حمید تقوایی

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …