گزارش مینا احدی از کمپین برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قُلیان و علی نجاتی

اینرا هم بخوانید

پاسخ: انتصاب پزشکيان، علل و پيامد ها