٤ دهه گذشت! در باب اهمیت “محمد جراحی” و هزاران نفر از همراهان او

محمد جراحی از دیرزمانی نستبا طولانی بعنوان فعال کارگری شناخته شده بود. چهره او در میدیای اجتماعی، در اعتصاب و میتینگ ها، استواریش در دفاع از حقوق کارگران و وجودش در جبهه مخالفین به زندگی زیر خط فقر، حضور فعالش در جبهه مبارزه علیه “امنیتی کردن” فعالیت کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی، مخفی نبود. او با استواری تمام در کنار صدها فعال کارگری، معلمان و… ایستاده بود. او و همراهان او خیل عظیم ناراضیان به وضع موجود را تشکیل میدهند. صف او و آنها طولانی است، محصول دوره ای مشخص از عروج طبقه کارگر در شرایط کنونی هستند.

مرگ محمد جراحی عکس العمل های احساسی و انسانی  زیادی را در میدیای اجتماعی دامن زد، خیلی ها جمعی و فردی در مورد شخصیت او نوشتند، جایگاه ویژه و موثر او در جنبش کارگری را ارج نهادند، استواری و پایبندیش به هم طبقه ای هایش به خواست و اعتراض طبقه کارگر را یادآوری کردند، و تعدادی هم از روی ناباوری با شک و تردید به عضویتش در حزب کمونیستی، نوشتند! و همه قلمها او را مقاوم زندان و کارگر پُر شور و انقلابی لقب دادند.  و اما؛ آنچه میتواند جایگاه محمد جراحی و هزاران کارگر و فعال جنبش کارگری را توضیح دهد یادآوری و تاکیدی است بر اتخاذ و در دست گرفتن سبک کار کمونیستی فعال در جنبش کارگری ــ کمونیستی ٤ دهه گذشته!  این دوره طولانی پّر تلاطم ساده سپری نشده و دستاوردهای تاکنونی و پیشروی هایش در مسیر سازمانیابی طبقه کارگر آسان کسب نشده است. محمد جراحی و هزاران نفر از یاران و هم طبقه ای او محصول و دستاورد ایندوره هستند!

جدال فکری و عملی ای که قدرت طبقه کارگر را در دخالت و حضور او بشکل ابژکتیو، نمایندگی کند، از او سخنگویان شناخته شده و با اُتوریته ای را معرفی کند، خود نیز تحت پوشش بحثهای مهم و تازه ای انجام شد که کارگر و سخنگو و فعال کارگری را در صحنه سیاسی ــ اجتماعی در اشکال علنی، حقیقی و حقوقی در مقابل جامعه قرار داد. و به مرور کارگر مبارز، فعال و سخنگوی اعتراض کارگران و معلمان با نام و عکس و محل فعالیتش به صحنه سیاست و اعتراض در جامعه کشیده شد.  بهره جمع آوری شده این سبک کار امروز در قامت محمد جراحی و اردوی هزاران نفری کارگر و معلم معترضی را تشکیل میدهند که نام و مشخصات آنها در جامعه شناخته شده است، اینها رهبر و سخنگویان تعیین بخشی طبقه کارگر هستند که مورد اعتماد و باور مردم در جامعه هستند.

محمد جراحی و اردوی عظیم همراهان او محصول دوره ای معین از عروج طبقه کارگرهستند.  این اردوی عظیم محصول خودآگاهی اجتماعی هستند که میخواهند تغییری در جامعه بوجود بیاورند، ابژکتیو این تغییر را بوجود بیاورند، و به بیان دیگر حضور آنها تجربه ای گرانقدر از رشد سوسیالیسم علمی در طبقه کارگر است. این نیروی عظیم از فعالین و سخنگویان؛ مبارزه کردن، جستجو و تلاش برای تجمع و سازمانیابی، برقراری ارتباط با توده های کارگر، فعالین جنبش کارگری و معلمان، جنبش زنان و مدافعین حقوق کودک و… در هر مقطعی وظیفه دائمی و تعطیل ناپذیر آنها را تشکیل داده است.

پیشروی های تاکنونی؛ هر بهبودی، هر جند جزئی، در زندگی کارگران تنیجه مبارزه انقلابی این اردوی عظیم محمد جراحی و همراهان  او است.

پتانسیل بالای اعتراضات کارگران و معلمان در تدارم اعتصاب و میتینگ های اعتراضی، خواستهای شفاف برای بهبود معیشت، دفاع از آزادی بیان و تشکل و مبارزه علیه امنیتی کردن فعالیت کارگران و معلمان و سخنگویان آنها، چلنچ اطاق های فکری دولت و تشکلهای زرد خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار،  خواست تحصیل رایگان، به مذاکره کشاندن دولت و کارفرماها با کارگران معترض، بخشهایی از قدرت اعتراض کارگران را به نمایش گذاشته است،  که با هر اعتصاب و مبارزه و خواست حق طلبانه دولت و نهادهای سرمایه مجبورند جوابگو باشند.

جنبش اعتراضی کارگران و معلمان در صحنه های رو در رو و اعتصابات مداوم، در میتینگ و سخنرانی های پرشور آنها در فابریک و مقابل مجلس اسلامی و در خیابانها دورنمای اعتراضات رادیکال را تضمین کرده است.

و یک پیشروی مهم این طیف از سخنگویان و رهبران مورد اعتماد جامعه حضور آنها در احزاب کمونیستی و حزب کمونیست کارگری ایران است. و درس بزرگ عضویت محمد جراحی در این باور عمیقا سیاسی ــ اجتماعی نهفته است که کمونیسم ما کارگری هست و کارگران میخواهند کمونیست باشند و در سازمان و حزب کمونیستی متشکل شوند!

١٧ مهر ١٣٩٦

٩ اکتبر ٢٠١٧

اینرا هم بخوانید

بحران سیاسی عراق و بن بست پارلمان- نسان نودینیان

برای دومین بار از ظهر 30 جولای پارلمان عراق به تصرف طرفداران مقتدی صدر درآمده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.