بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ: فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی

 خیزش کارگران، جوانان، زنان آزاده و تهیدستان شهری علیه فقر و فلاکت اقتصادی، و علیه تبعیض و بیحقوقی و فساد حکومتی که با سرعت حیرت آوری صد شهر ایران را در بر گرفت فصل تازه ای در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن نظام سرمایه داری گشوده است. این خیزش انقلابی و سراسری که عمیقا ریشه در شرایط غیر قابل تحمل سیاسی و شرایط دشوار کار و زندگی کارگران و اقشار محروم جامعه داشت نشان داد که چه دگرگونی عظیمی در آگاهی عمومی و عزم جامعه برای عبور از جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته است. توده های بپا خاسته در همان آغاز با سر دادن شعارهای”مرگ بر جمهوری اسلامی”، “مرگ بر روحانی”، “مرگ بر خامنه ای”، “اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمامه ماجرا” کلیت رژیم سیاسی را هدف گرفتند و نشان دادند که هیچ امیدی به بهبود وضعیت زندگی و معیشت خود و پایان دادن به شرایط اختناق سیاسی تحت حاکمیت رژیم جنایتکار اسلامی ندارند.

سران رژیم با به رخ کشیدن نقش نیروهای قهر و سرکوب خود در فروکش دادن تظاهرات و اعتراضات خیابانی، بیهوده وانمود می کنند که خطر خیزش توده ای را از سر گذرانده اند. این در حالی است که اعتراض علیه اوضاع موجود، با تظاهرات خیابانی آغاز نشده است تا با فروکش کردن آن پایان بگیرد. خیزش سراسری اخیر در ادامه اعتصابات و مبارزات گسترده کارگران علیه شرایط مشقت بار زندگی، جنبش سراسری معلمان و بازنشستگان، اعتراضات پیگیر علیه بیحقوقی زنان، مبارزات دانشجوئی، اعتراض عمومی علیه دزدی و فساد در دستگاه حاکم، اعتراضات مالباختگان و خشم و نفرت علیه تبعیض و نابرابری در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و علیه دخالت مذهب در زندگی مردم، روی داد. این اعتراضات و تحولی که در آگاهی واراده توده ها بوجود آمده محصول تجربه عینی در دل این مبارزات و رویارویی آشکار با نظام حاکم بوده و رژیم اسلامی نمی تواند با تکیه بر قوه قهر و سرکوب جلو روند رو به گسترش و تعمیقآن را بگیرد.

جمهوری اسلامی که در بحرانی همه جانبه دست و پا می زند درمانده تر از آن است که پاسخیبه مطالبات توده های بجان آمده و بهبود معیشت آنان داشته باشد. از طرف دیگر تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین با شعار ” بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم” و همچنین راهپیمایی، اعتصابات و اعتراضات کارگری دردو هفته اخیر و تاکیدتشکل های مختلف کارگری،بازنشستگان، دانشجویان،زنان، نویسندگان و هنرمندان مترقی بر ادامه این اعتراضات درست در شرایطی که رژیم قوه سرکوب خود را به رخ جامعه می کشد، نشان از آن دارند که حربه ارعاب کارائی گذشته را از دست داده و خیزش های عظیم تر و بنیان کن تری در راهند.

در شرایط کنونی که درماندگی رژیم در پاسخگویی به خواسته های مردم و تغییر توازن قوا به زیان جبهه دشمن، گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده ای را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است، توده گیر شدن یک درک درست از معنای واقعی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و شرایط و ملزومات آن در میان فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و توده ای می تواند نقش مهمی در تکامل مبارزات جاری داشته باشد.

ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می کنیم که سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی معنایی جز در هم شکستن ماشین دولتی، از جمله انحلال کامل سپاه پاسداران، ارتش، زندانها، نیروهای انتظامی و کلیه ارگانهای سرکوب و نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، خلع ید از روحانیت و مذهب از کلیه حیات اجتماعی کشور و الغای قانون اساسی و سایر قوانین ضد انسانی  جمهوری اسلامی ندارد. ما بر این باوریم که سازمانیابی و پیشروی طبقه کارگر در جریان اعتصابات و اعتراضات رو به گسترش جاری و همراهی و اتحاد جنبش های اجتماعی و اعتراضی  پیشرو با چشم انداز و استراتژی سوسیالیستی است که می تواند سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و مناسبات طبقاتی حاکم را تضمین کند و افق رهایی از کلیه مصائب نظام سرمایه داری را به روی جامعه بگشاید.

ما امضا کنندگان این بیانیه بر این باوریم که پیشروی مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن نظام سرمایه داری در گرو فراگیر شدن شعارها، خواستها و اهدافی است که متضمن حقوق انسانی و جهانشمول همه شهروندان و تحقق آزادی و برابری و رفاه همه انسانها فارغ از هر گونه تبعیض جنسیتی، ملی و مذهبی و نژادی باشد.

امروز در شرایطی که دولت ها و نیروهای ارتجاعی مانند روسیه، عراق و سوریه و حزب الله آشکارا در برابر جبهه اعتراضات مردم از جمهوری اسلامی حمایت می کنند و از طرف دیگراز آمریکا تا پادشاهی عربستان و متحدین آن در منطقه و نیروهای رنگارنگ اپوزیسیون بورژوازی ایران به منظور به بیراهه بردن اعتراضات مردم فریبکارانه سنگ حمایت از مطالبات مردم ایران را به سینه می زنند، ما امضا کنندگان این بیانیه تأکید می کنیم که تنها با تکیه بر یک افق روشن انقلابی و با اتکاء بر آگاهی و سازمانیابی جنبش کارگری و جنبش به پا خاسته مردم منکوب شده و آزادیخواه ایران می توان آن تلاش های ارتجاعی را خنثی کرد.

ما امضا کنندگان این بیانیه همه کارگران، زنان، جوانان و عموم انسانهای شرافتمند و آزادیخواه را که از نظام سرمایه داری و مذهبی جمهوری اسلامی بجان آمده اند؛ فرا می خوانیم که برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن نظام سرمایه داری که برپائی جامعه ای مرفه و عاری از هر گونه ستم و استثمار و با گسترده ترین آزادی ها را نوید می دهد،صفوف خود را یکپارچه تر و متحد تر کنیم.

ما همه نیروها و انسان های آزادیخواه در داخل و خارج از کشور را فرا می خوانیم که برای آزادی فوری و بیقید و شرط دستگیر شدگان اعتراضات اخیر و کلیه زندانیان سیاسی و جلب حمایت افکار عمومی پیشرو و مترقی در سطح جهان از مبارزات آزادیخواهانه و سرنگونی طلبانه مردم در ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 

۲۵ دی ماه ۱۳۹۶

۱۵ ژانویه ۲۰۱۸

 

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

حزب کمونیست ایران

حزب کمونیست کارگری ایران

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

سازمان راه کارگر

مبارزان کمونیست

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان به برپایی تجمعات سراسری بزرگتر فراخوان دادند

بازشستگان تامین اجتماعی برای ساعت ده صبح روز یازدهم تیرماه به برپایی تجمعات بزرگ سراسری …

One comment

  1. *نکاتی که جوانان باید بدانند انقلاب دی 96 ادامه خواهد داشت وآن یک خیزش برای رهائی از فقر بود و خواهد بود . اغلب مردم محروم دنبال داشتن مسکن کار و یک زندگی عاری از نگرانی وآقا بالاسرها هستند و این معنیش این است جنبش ما چپ و عدالتخواهانه است و این یک جنبش برای سوسیالیسم است کسی غیر از سوسیالیستها نمی تواند خواست عدالت خواهانه مردم را پاسخگو باشند ما دنبال ایجاد یک خانواه بزرگ (سوسیالیزم) هستیم به این شکل اگر بود می خوریم می پوشیم و تفریح میکنیم نبود هم بفکر چاره جوئی برای باز کردن مشکلات اقدام می کنیم. توی خانواده دیگر کسی عزیزان خود رامجبور نمی کنند که تو خیابان بخوابد یا غم وغصه ویا نگرانی داشته باشد لباس نداشته باشد که بپوشد مدرسه نرود یا پول جهیزیه و عروسی نداشته باشد ما به عنوان اعضای ارشد و بلده راه خانواده بزرگمان را با اخرین دست آوردها ی مدرن بشر آشنا می کنیم و برای ارتقا سطح زندگی همه دانش آموختگان مجرب را در هر جای جهان استخدام و کشت و کار را به تفریح مبدل کرده کاشتن درخت و سرسبزی را به جامعه بر می گردانیم کارناولهای ازدواج را در جامعه راه انداخته و از کوچه و برزنها این کارناولها عبور می دهیمتا تعداد بیشتری به وصال خود برسند .موسیقی شاد وپایکوبی جز اولویتهای ماست . اغلب شما کار ندارید مسکن ندارید بنا بر این نمی توانید ازدواج بکنید رنگتان پریده است چون تغذیه مناسب ندارید زیبائی و رنگ سرخ گونه های شما بخاطر فقر به زردی می گراید بد نیست بدانید فقر آدم را کوتاه قد می کند ما رستورانها را مدرن کرده و بهترین غذاها سر سفره می آوریم در مرام ما پنهانکاری نیست و این فرهنگ را درجامعه بسط می دهیم و اما برای رسیدن به این دنیای زیبا دو جریان در مقابل ماست یک ملی گراها و دوم ملی مذهبی های در قدرت و یا رانده شده از قدرت این دو جریان از نظام طبقاتی دفاع می کنند و سد راه رسیدن خانواده بزرگ ما به ساحل نجاتند راه ابطال تلاش بی ثمر این برتری طلبان فقر گستر حلقه زدن دور کمونیستهای انقلابی و کارگری وبرپائی شوراها در هر کوی و برزن است*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.