نگرانی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری را جدی بگیرید!

حسن صادقی نسبت به برگزاری مراسمات فرمایشی دولتی روز کارگر ابراز نگرانی جدی کرد و به همه دستگاهها این گونه هشدار داد: اگر حواسمان نباشد ما و شما را بر دیوار خواهند کوبید!
حسن صادقی ضمن اعتراف به تعلق داشتن پایین ترین میزان حقوق در جهان به کارگران ایران که خود او دیگر عوامل همدستش در نزول این بلا بر سر کارگران مستقیما دخالت داشته اند، خوب می داند که چه درجه از نفرت و خشم دهها میلیون کارگر طی دهها سال انباشته شده و امروز در حال فوران است و براستی که نه تنها هر یک از آنهائی که به کمک سرکوب و بازداشت و زندان، فقر و گرسنگی را بر کارگران و مزدبگیران محروم تحمیل کرده اند را بر دیوار بین فقر و ثروت و سرمایه های افسانه ای خواهد کوبید، بلکه خود دیوار و دژهای مراقبت از سود ورزی، اختلاس، چپاول و دزدی را هم از جا خواهد کند.
مراسم فرمایشی روز کارگر به گفته صادقی قرار است ستادی با عضویت نمایندگان کانون شوراهای اسلامی کار، کانون بازنشستگان، انجمن‌های صنفی، خانه کارگر و همچنین نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها یعنی کل مجموعه دولت از وزارتخانه ها گرفته تا تشکلهای ضد کارگری و دستگاههای قضائی، امنیتی و انتظامی اداره و هدایت ‌کنند و خطاب به این همه دستگاه ها و وزارتخانه های حکومتی است که هشدار می دهد: نباید اجازه دهیم که عنان راهپیمایی‌های خانه کارگر از دست‌مان خارج شود و ادامه می دهد:‌ قطعا عده‌ای برای ایجاد مزاحمت وارد می‌شوند و باید حواس‌مان به آنها باشد. تاکید دارم که اگر به هوش نباشیم، شما و ما را به دیوار می‌کوبند لذا بازهم بر اهمیت همکاری بین تمامی دستگاه‌ها برای برگزاری هفته کارگر تاکید می‌کنم.
مبارزات و اعتراضات گسترده و پی در پی کارگران در کارخانه ها، خیابانها و مقابل ادارات و مجلس و وزارتخانه ها که با حمایت های وسیع جامعه روبرو گشتند، اعتراضات خیابانی میلیون ها انسان به تنگ آمده از فقر، بیکاری و گرانی را به دنبال آورد و به مبارزات دیگر بخش های معترض و آزادیخواه پیوند زد، اکنون نیروئی دهها میلیونی را به اعتراض کشانده است و دیگر امکان برگزاری مراسمات نمایشی به خانه کارگری ها و شورای اسلامی ها و دیگر همدستانشان با ریاکاری و توهم پراکنی را نمی دهد. به همین خاطر امسال مراسم دولتی ها در روز کارگر یک قشون کشی عریان در برابر کارگران خواهد بود و صادقی از همین حالا زنگ خطر را به صدا در آورده است که باید همکاری بین تمامی دستگاهها (مطمئنا منظورش دستگاههای سرکوب از قضائی گرفته تا امنیتی و انتظامی و غیره است) ایجاد گردد و مواظب باشند کارگران خشمگین عنان از دست قشون ضد کارگر نگیرند و درهمشان نکوبند.
کارگران، مزدبگیران محروم ، بیکاران، جوانان و زنانی که دی ماه علیه فقر، بیکاری و گرانی در بیش از صد شهر به خیابان آمدند و شدیدا سرکوب شدند، مطالبه گرتر و معترض تر از گذشته به اعتراضات و اعتصابات و تجمعات خود در جای جای ایران ادامه می دهند. سرکوب شده اند اما منکوب نشده اند و به هر شیوه ای که امکانش را بیابند به شرایط زندگی غیر انسانی ای که با زور و سرکوب متحمل شده اند، اعتراض می کند.
صادقی حق دارد که تا این حد نگران و پریشان است و بر حفظ هوشیاری همه دستگاهها تأکید می کند. آن یک عده ای که این چنین وی را نگران کرده است، همین توده های میلیونی کارگران و بیکاران و محرومان هستند که صادقی و شرکایش در ایجاد این شرایط زندگی غیر انسانی ای که به قهر دره فقر و نابودی پرتشان کرده، نقش و دخالت داشته اند و او می داند که بر روی چه آتشفشان در حال فورانی قرار گرفته اند.
توازن قوائی که طی یک سال گذشته و بویژه بعد از اعتراضات خیابانی دی ماه، به نفع مبارزات کارگری تغییر یافته و شرایط و فضای اجتماعی ای که طی این مدت ایجاد گشته است، امکان برگزاری مراسمات باشکوه روز جهانی کارگر در سراسر ایران توسط خود کارگران را مهیا ساخته است که کارگران باید از آن بهره گیری کنند و متحدانه در آن روز فریادهایشان علیه فقر، بیکاری، گرانی و حقوق ٥ برابر زیر خط فقر را بلند کنند.
با امید به برگزاری هر چه باشکوه تر مراسمات مستقل کارگری روز جهانی کارگر
جوانمیر مرادی ٢٥/١٢/١٣٩٦

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.