کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 761

کارگران به استقبال روز جهانی کارگر میروند

گروه اتحاد بازنشستگان طی بیانیه ای برای اول مه، روز جهانی کارگری و برای پیگیری خواستهایشان به تجمع در ساعت ده صبح در مقابل مجلس اسلامی فراخوان داده است. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: ” مزدبگیران جامعه اعم از کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و میلیونها بیکارِجویایِ کار، درحالی به استقبال این روز جهانی می روند که در شرایط بی سابقه ای از فقر و فلاکت و فشارهای خردکننده معیشتی زندگی می کنند و علیرغم اعتراضات، تجمعات، راهپیمائی ها و اعتصابات گسترده، حکومت همچنان به دست اندازی و تعرض خود به ته مانده سفره این طبقه بزرگ اجتماعی ادامه داده و راه برون رفت از بحران های اقتصادی و بن بست های اجتماعی و سیاسی خود را بر گرده اکثریت جامعه یعنی؛ مزدبگیران تحمیل کرده است.

این روز را باید به تجلی همبستگی همه بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزد بگیران که خواست های مشترک دارند، تبدیل کنیم و باید با فریاد رسا، اعتراض خود را به وضعیت نابسامان موجود اعلام نماییم.”

بازنشستگان درتجمعات قبلی خود و با شعارهایی چون حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی، یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه، اگر که ما نبودیم، تو اون بالا نبودیم، خط فقر ٥ میلیون، حقوق ما یک میلیون صدای اعتراض خود را علیه فقر، تبعیض و نابرابری اعلام کرده اند. شعارهای بازنشستگان بیان خواستهای کل جامعه است که بطور واقعی جامعه ای انسانی را فریاد میزند. اول مه بهترین فرصت برای بلند شدن صدای این اعتراض انسانی و طنین انداختن شعارهایش در خیابانهاست. گروه اتحاد بازنشستگان فراخوانش به همه بازنشستگان، کارگران، معلمان و مردم معترض است. با شرکت گسترده خود و به همراه خانواده هایمان وسیعا به این صدا بپیوندیم. اول ماه مه را هر چه با شکوه تر گرامی بداریم.

علاوه بر فراخوان به تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر، در این هفته ندای زنان تحت عنوان روز جهانی کارگر ندای انسانیت است و نیز جمعی از فعالین و نهادهای مدافع حقوق زن، ادمین کانالهای تلگرامی و دختران خیابان انقلاب، بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگربیانیه داده و این روز را گرامیداشتند. حمایت از مبارزات زنان علیه قوانین ضد زن، علیه تبعیض و تحقیر، علیه حجاب اجباری و علیه جنس دوم شمردن زن، خواست حداقل دستمزد ٥ میلیون برای کارگران، همه شاغلین و بازنشستگان،  تضمین شغل و امنیت شغلی برای همه افراد مشمول کار،  لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و تبدیل همه آنها به قرارداد دائم، اعتراض به هرگونه تبعیض جنسیتی، قومیتی و ملّیتی در محل کار، ممنوعیت کار کودکان، حمایت و اعلام همبستگی با اعتراضات و اعتصابات جاری، بویژه کارگران هپکو، هفت تپه،‌ فولاد، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان و زنان، آزادی بی قید و شرط و فوری کارگران زندانی، معلمان زندانی و همه زندانیان سیاسی،  حق تشکل مشخصا حق تحزب، حق اعتراض و اعتصاب و لغو احکام امنیتی کردن اعتراضات و اعتصابات، همبستگی اقشار مختلف علیه سرکوب کارگران مهاجر و اقدامات نژادپرستانه، رفع هر گونه تبعیض حقوقی و قانونی از زندگی زنان و ایجاد شرایط برابر برای کسب موقعیت شغلی، ایجاد بیمه بیکاری و تامین مسکن مناسب برای همه افراد بیکار و مشغول به تحصیل، بیمه درمانی و بهداشت رایگان برای افراد، تامین تحصیل رایگان و رفع هرگونه تبعیض و تفکیک جنسیتی در محیط ها ی کاری و تحصیلی، تامین امنیت جانی و شغلی برای زنان در محیط های عمومی و کاری، لغو تمام طرحهایی که سبب بی ثباتی شغلی زنان در محیط های کاری می شود، تامین مهد های کودک رایگان برای کودکان، تضمین امنیت شغلی زنان در دوره بارداری و پس از مرخصی زایمان، لغو تمام قوانین و طرح هایی که شکاف جنسیتی را رواج میدهد، پرداخت دستمزد برابر و تعیین ۵ میلیون تومان پایه حقوق برای همه زنان و مردان شاغل، جرم اعلام کردن  تاخیر در پرداخت حقوق کارگران، تعیین دوروز مرخصی برای دوره پریود زنان، تعطیلی رسمی روز جهانی کارگر و لغو ممنوعیت برگزاری مراسم های اول ماه مه   و تاکید بر داشتن یک زندگی استاندار شاد و برابر به عنوان حق همه انسانها از جمله خطوط مهم این بیانیه هاست. بیانیه های اول مه پلاتفرمهای مبارزات جامعه برای خواستهایشان و برای داشتن یک زندگی انسانی است.

فراخوان بازنشستگان فولاد خوزستان یک الگو است

بازنشستگان فولاد خوزستان برای ساعت ٩ صبح روز ١١ اردیبهشت، روز جهانی کارگر به تجمع در مقابل امور بازنشستگان اهواز فراخوان داده اند. این کارگران اولتیماتوم داده اند که اگر تا روز ١٠ اردیبهشت جواب خواستهایشان را نگیرند همراه با سایر فولادیان در این محل تجمع خواهند کرد.  این اقدام بازنشستگان فولاد خوزستان یک الگو برای کارگران هپکو، آذرآب و آوانگان در اراک، گروه فولاد ملی در اهواز، نیشکر هفت تپه و تمام مراکز کارگری در شهرهای مختلف است که با استفاده از فرصت اول ماه مه و بر افراشتن پرچم گرامیداشت روز جهانی کارگر به خیابان آیند و خواستها و مبارزاتشان را پیگیر شوند و به طور مثال مکانی چون ادارات کار به مراکزتجمعات وسیع  اول ماه مه مردم در آن شهرها تبدیل شود.

رژیم اسلامی در هراس از روز جهانی کارگر

یک وحشت حکومت اسلامی، شرایطی است که امروز در آن به استقبال روز جهانی کارگر میرویم. اوضاع بعد از خیزش انقلابی مردم در دیماه، فضای انفجاری محیط های کارگری و کل جامعه، بن بست اقتصادی حکومت و استیصالش در برابر جامعه ای که به پا خاسته است، فرارسیدن روزی چون روز جهانی کارگر را به هراسی بزرگ برای حکومت تبدیل کرده است. از همین رو با نزدیک شدن به این روز حکومت اسلامی  بر  امنیتی تر کردن بیشتر فضای اعتراضی کارگران و تشدید فشارهایش بر روی رهبران و فعالین کارگری و اجتماعی تلاش دارد. از جمله در این هفته پنج نفر از فعالین کارگری شهر سنندج به نام های شریف ساعدپناه، حبیب الله کریمی، غالب حسینی، خالد حسینی و مظفر صالح نیا طی چند احضاریه جداگانه به شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر احضار شدند. همچنین صبح روز ٤ اردیبهشت  تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه به نام های عبدالرحیم بسحاق، اسماعیل بخشی، کرامت پام، جلیل احمدی، سید حسن فاضلی، حسین حمدانی، عادل سماعین و رستم عبدالله زاده پیرو احضار شعبه ی سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش به همراه وکیل خود خانم فرزانه زیلابی در دادسرا حاضر شدند. قابل توجه اینجاست که این کارگران بر اساس شکایت رئیس هیئت مدیره ی وقت (رستمی) و گزارش پلیس امنیت، تحت عناوین اخلال در نظم عمومی ازطریق شرکت درتجمع اعتراضی این کارگران در شانزدهم اسفند تفهیم اتهام شدند. بدین ترتیب دستگاه قضایی حکومت اسلامی در کنار کارفرمای هفت تپه که ماهها دستمزد کارگران را بالا کشیده و به خواست آنان پاسخ نمیدهد قرار گرفته و کارگران را به دادگاه کشانده اند. اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات یک موضوع مهم اعتراضات کارگری است که ضروریست یک محور مهم قطعنامه های روز جهانی کارگر باشد. بعلاوه ایستادن در مقابل دستگیری فعالین کارگری و احضارها بخش مهمی از تدارک ما برای برگزاری یک اول ماه مه بزرگ و قدرتمند برای پیگیری خواستها و مبارزاتمان است. با اعتراض وسیع و سراسری خود جلوی دستگیری های وسیعتر و گذاشتن فشار بر روی فعالین و رهبران کارگری را بگیریم. احضار کارگران معترض باید فورا متوقف شود. معلمان زندانی اسماعیل عبدی، محمود بهشتی و مختار اسدی و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند و تمامی پرونده های امنتیتی تشکیل شده برای همه کارگران و فعالین اجتماعی باید فورا بسته شود.

اعتراض کارگران به حداقل مزد تعیین شده برای سال ٩٧

پیش بسوی اعتصابات سراسری کارگری

امسال نیز شورایعالی کار حداقل دستمزدها را چند بار زیر خط فقر رقم زد و کارگران به آن اعتراض دارند. انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه طی بیانیه ای در ٣١ فروردین ماه اعتراض خود را به تصمیم شورایعالی کار در مورد میزان حداقل دستمزدها برای سال ٩٧ اعلام داشت. این انجمن در بیانیه خود با فراخوان “پیش بسوی اعتصابات سراسری” به طور واقعی صدای اعتراض همه کارگران را به تصمیم بیشرمانه شورایعالی کار مبنی بر حداقل مزد یک میلیون و یک صد و یازده هزار تومانی که چند بار زیر خط فقر است، اعلام میکند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: “این دهن کجی و یورش عظیم به سطح دستمزد کارگران که نه تنها کارگران شاغل، بلکه زندگی معلمان، مزدبگیران کم درآمد وعموم مردم محروم را باز هم بیشتر به ورطه تباهی کشانده است، برای ما کارگران قابل تحمل نیست و پاسخ درخور خود را با براه انداختن انواع شیوه های مبارزاتی خواهیم داد. ما بازهم و اینبار محکم تر برای مقابله با این گستاخی و لاابالیگری دولت در قبال تامین نیازهای معیشتی ما و با خواست افزایش فوری دستمزد ٥ میلیون تومان به میدان خواهیم آمد. باید برای پایان دادن یکباره به فقر،گرانی و بیکاری اعتصابات سراسری بخش شاغل طبقه کارگر به موازات اعتراضات سراسری بیکاران و بقیه مردم در تنگای معیشتی قرار گرفته، در دستور کار قرار گیرد”.

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه قبلا نیز همراه با ٤ تشکل اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر، سندیکای نقاشان البرز و کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری  اعتراض خود را به دستمزدهای زیر خط فقر با خواست حداقل دستمزد ٥ میلیون و علیه حقوقهای نجومی اعلام کرده بود. بعلاوه  ٤ تشکل دیگر کارگری سندیکای واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری نیز در بیانیه مشابهی بر روی همین خواستها تاکید گذاشته بودند. همچنین یک بند قطعنامه بازنشستگان به خواست حداقل دستمزد ٥ میلیون اشاره داشت. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان و هفتاد انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیز اعلام کرده بودند که به دستمزدهای زیر خط فقر تن نخواهند داد. بدین ترتیب این کارزاری اجتماعی است که با قدرت به جلو میروند. انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه بابیانیه اعتراضی خود به میزان تعیین حداقل دستمزدها برای سال ٩٧، این کاررزار را گامی به جلو برد. وسیعا به این اعتراض بپیوندیم. اعتراض کارگران در این کارزار نه فقط به سطح نازل دستمزدها بلکه به فاصله عظیم طبقاتی و حقوقهای نجومی نیز هست.

معلمان به استقبال هفته معلم میروند

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران فراخوان خود را به مناسبت هفته معلم اعلام کرده است. این فراخوان بر متن فضای اعتراضی در میان معلمان برای پیگیری خواستهایشان اعلام شده است. بنا بر این فراخوان ساعت ده صبح روز ١٢ اردیبهشت روز گرامیداشت ابوالحسن خانعلی، معلمان به تجمع در مزار خانعلی فراخوان داده شده اند. روز ١٣ اردیبهشت قرار است در همبستگی با معلمان دربند، تعدادی از معلمان به نمایندگی از معلمان ایران با خانواده های این عزیزان دیدار داشته باشند. روز ١٤ اردیبهشت به برنامه پیاده روی و کوهنوردی با تاکید بر حفظ و صیانت محیط زیست اختصاص یافته است. روز ١٥ اردیبهشت به عنوان روز دفاع از حقوق دانش آموزان با تاکید بر بودجه عادلانه بر آموزش رایگان، کیفی و عادلانه تعیین شده است. روز ١٦ اردیبهشت روز تاکید بر حق تشکل یابی مستقل معلمان و ١٧ اردیبهشت به عنوان روز همبستگی و همکاری مدرسه و خانواده در نظر گرفته شده است. روز ١٨ اردیبهشت معلمان فراخوان به شرکت در تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته و همبستگی با خواستهای اعتراض آنان در مقابل مجلس داده شده اند. و بالاخره برای روز ١٩ اردیبهشت معلمان به اعتصاب سراسری در دو ساعت آخر درسی و روز ٢٠ اردیبهشت به تجمع سراسری در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و مراکز آموزش و پرورش در شهرستانها فراخوانده شده اند.

مبارزات با شکوه معلمان در سالهای اخیر دستاوردهای بسیاری برای آنان و کل جامعه داشته است. معلمان در اعتراضاتشان با خواستهایی چون خواست افزایش حقوقها به بالای خط فقر، با اعتراض به حقوقهای نجومی، با اعتراض به کالایی شدن آموزش و با خواست تحصیل رایگان برای همه، با اعتراض به وضع نابسامان درمان و با خواست درمان رایگان برای همگان، با خواست ایجاد تسهیلات برای تامین مسکن و با اعتراض به اختلاس ها ، نقش مهمی در جلو آوردن خواستهای سراسری کل جامعه داشته اند. معلمان در مبارزاتشان با شعارهایی چون معیشت، منزلت، حق مسلم ماست، نماینده ٦٠ میلیون حقوق ما یک میلیون کل بساط تبعیض و نابرابری سرمایه داری حاکم را به چالش کشیده اند. اکنون نیز با همین خواستها معلمان به استقبال روزهای اعتراضی ای که در پیش دارند میروند. معلمان در عین حال با خواستهای رادیکال و انسانی خود است که همواره توانسته اند جریانات سازشکار و راست را از سر راه مبارزاتشان کنار بزنند.

یک نکته نا روشن در فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان فراخوان برای روز جهانی کارگر است. ندیدن این موضوع بطور واقعی از مبارزات امروز معلمان عقب است. بویژه در چند ساله اخیر صف متحد کارگران، معلمان و بازنشستگان یک نقطه قوت بزرگ مبارزات آنان حول خواستهای سراسری شان بوده است. فراخوان من به همه معلمان شرکت وسیع در تجمعات روز جهانی کارگر با شعار زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر، زنده باد اتحاد کارگران و معلمان است. همچنین انتظار است که پلاکارد گرامیداشت روز جهانی کارگر در اولین روز تجمعات اعتراضی معلمان برافراشته شود.

اینرا هم بخوانید

جنبش دادخواهی یک پای مهم انقلاب زن زندگی آزادی- شهلا دانشفر

جنبش دادخواهی همان گونه که نامش پیداست جنبشی برای کیفرخواست و دادخواهی از جمهوری اسلامی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *