گفتگو با شیوا محبوبی سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در ايران

انترناسیونال: کمیته دفاع از زندانیان سیاسی برای۲۰ جون، روز جهانی دفاع از زندانیان سیاسی امسالچه برنامه هایی داشت؟

شیوا محبوبی: كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي در ايران امسال نيز به مانند سالهاي قبل كنفرانسهاو تظاهراتهايي را  در كشورهاي مختلف برگزار كرد. ما امسال يك  كنفرانس در اروپا  در شهر گوتنبرگسوئد و يك كنفرانس در آمريكای شمالي در شهر تورنتو كانادا برگزار كرديم. در تورنتو كنفرانس رامشتركا با كانون خاوران برگزار كرديم. اين دو كنفرانس در در شرايطي برگزار شد كه ما اعتراضاتوسيع دیماه، اعتراضات دختران خيابان انقلاب ، تجمعات هشت مارس و اول ماه مى را پشت سر گذاشتهو هر روزه شاهد اعتراضات و اعتصابات كارگری هستيم. طبعا اين كنفرانس  نيز  متاثر  از شرايط  واعتراضات در ايران بوده و سخنرانيها و موضوعات مطرح شده در كنفرانس   بر جنبه هاى  مختلفعرصه های زندانيان سياسي و عليه اعدام و اعتراضات مردم تاكيد داشت. سخنرانان همچنين در رابطه باجنايات رژيم در چهار دهه اخير از جمله تخريب گورهاي دسته جمعى اعدام شده گان دهه شصت صحبتكردند. در اين كنفرانسها سخنرانانی از ايران و پيامهايي از خانواده های زندانيان سياسی داشتيم. در هر دوكنفرانس تاكيد ويژه ای بر وضعيت رامين حسين پناهى و ضرورت گسترش اعتراضات جهت لغو حكماعدام وی  شد. در كنفرانس گوتنبرگ  بيانيه ای در حمايت از آزادی كارگران گروه  ملى فولاد اهوازصادر شد. امسال همچنين تظاهراتهایى در شهرهاى  استكهلم و گوتنبرگ در سوئد، ليورپول و نيوكاسل درانگلستان، كلن آلمان،  تورنتو كانادا، آمستردام در هلند داشتيم.  بخشی ديگر از برنامه هاي امسال، مصاحبههاي تلويزيونی ، كليپهای حمايتی به زبانهاى مختلف، و طوفان تويتری بود. لازم به ذكر است كه تعداداز تشكلهای ديگر مراسمهايی برگزار كردند و تعدادی از خانواده های زندانيان سياسی و فعالين اجتماعي با صدور بيانيه ای از اين روز حمايت كردند.  ما شاهد اين هستيم كه پس از هفت سال تلاش و برگزاری مراسمها و تظاهراتها در  روز بيستم ژوئن – سی خرداد ، روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسی بيشترشناخته شده و توسط سازمانها و تشكلهاى مختلف  مختلف برگزار ميشود.

 

انترناسیونال: اهمیت این نوع فعالیت ها چیست؟ آیا این برنامه ها نتیجه بخش بوده است، تاثیری دروضعیتزندانیان صورت گرفته است و یا این فعاليت ها توانسته است منجر به تغییر رفتار جمهوری اسلامیبشود؟

 

شيوا محبوبی: از اولين تاثيرات برگزاری چنين روزی اينست كه در سطح جهانی وضعيت زندانيانسياسی و خانواده هايشان مورد توجه بيشتری قرار بگيرد،اطلاع رسانی وسيعی صورت ميگيرد، همبستگى جهانى  و همكاری را در ميان مدافعين آزادی زندانيان سياسی  تقويت ميكند و رژيم را درسطح وسيعی افشا ميكند .در عين حال مقطع بيستم ژوئن  فرصت خوبی را براى جلب حمايت   سازمانهاو مجامع بين المللی و بشردوست بوجود مياورد و كمك ميكند تا   خواست آزادى زندانيان سياسی و ارسال  نامه اعتراضی  به رژيم در سطح وسيعتری صورت بگيرد. افرادی كه امسال در تهيه كليپی به زبانهای مختلف شركت كرده اند و يا افراد و تشكلهايی كه به  درخواست  ما براى ارسال نامه  به رژيم  جواب دادهاند  كسانى هستند كه در كشورهاى مختلف در اين راه تلاش ميكنند ، مبارزه براى آزادی زندانيان سياسيرا امر خود ميدانند و به شبكه مدافعينآزادی زندانيان سياسی ميپيوندند. تقويت همبستگی جهانی كمك ميكند تعداد هرچه بيشتری از مردم  دست به اقدام بزنند و فشار بيشترى به رژيم جهت توقف شكنجه وزندان و اعدام  بياورند. تمام  اين اقدامات كمك ميكند كه كارزارهاى موثرتر و وسيعتری برگزار كنيم ورژيم را به عقب نشينی وادار كنيم.  اقدامات و اعتراضات روز جهانی زندانيان سياسي و دخيل كردن تعدادبيشترى از مردم در اين مناسبتها كمك ميكند تا با سكوت رسانه هاى وابسته به دولتها و سازمانهاى  جهاني نيز كه چشمانشان را بر وضعيت ايران بسته اند مقابله كنيم. در مقطع پس از توافقات اتمى و سكوت كاملدولتهاى اروپايی در مقابل جنايتهاى رژيم، تشدید كردن فعاليت براى آزادى  زندانيان سياسى ، مبارزهعليه اعدام و برگزارى روزهايی مانند بيست ژوئن از اهميت ويژاى برخوردار است. اين اعتراضات واقدامات در عين حال كه دست رژيم را در سركوبهاى بيشتر محدود ميكند  به تقويت همبستگى موثرجهاني كه ميتواند دولتهاى غربي را جهت قطع رابطه سياسي با رژيم تحت فشار قرار بدهد كمك كنند.

 

انترناسیونال: تعداد زیادی از معترضین حوادث دیماه در زندان هستند. این زندانیان چه شرایطی دارند و دردفاع از آنها چه باید کرد؟

شیوا محبوبی:صدها نفر از بازداشت شدگان دىماه همچنان در زندان هستند و از سرنوشت تعدادی از آنها خبری دردست نيست.  اين زندانيان تحت شكنجه  قرار  گرفته  و جانشان در خطر است. ريم درژ ابتدا سعی كرد بااتهام “مفسد الفى الارض” حكم اعدام برايشان صادر كند اما  از ترس اعتراضات مردم  عقب نشينى كرد.به خانواده چند نفرى  كه در اثر شكنجه جانباختند و مرگشان به  به عنوان خودكشی اعلام شد اجازه تحقيقندادند. كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در همان دیماه و به دنبال دستگيريهاى وسيع،كارزارى سه ماهه    به نام “كارزار آزادى دستكيرشدگان ٩٦ ” را جهت منعكس كردن وضعيت اينزندانيان و آزاديشان به راه انداخت. ما باارسال نامه و ليستى از اين دستگير شدگان  به سازمانهاى جهانى خواستار فشار به رژيم اسلامى جهت آزادى اين زندانيان شديم. ما در عين حال  در طول  سه ماه  كارزارهر هفته طوفان تويترى جهت حمايت از آزادى اين دستگيرشدگان و انعكاس اساميشان  بر پا كرديم.  ما بايد پيگيرانه و وسيع خواستار آزادى اين دستكير شدگان شويم.  بايد اين دستگيريها را به يكرسوايى بزرگ براى رژيم در سطح جهانى تبديل كرد.  وضعيت كسانی را كه در اثر شكنجه جانباختند ورژيم ادعا كرد خودكشى كرده اند را بايد به صورت دادخواستی عليه رژيم در آورد. تعداد وسيعی از بازداشت شدگان دیماه دانشجو بودند. اسامی و وضعيت اين دانشجویان بايدانتشار یابد و سازمانها واتحاديه هاى جهانی دانشجويی را  جهت حمايت از اين زندانيان بسيج كرد.

انترناسیونال: حکم اعدام چند نفر از وابستگان داعش صادر شده است. سیاست شما در قبال آنها چیست؟

شیوا محبوبی:ما مخالف اعدام هستيم  و مهم نيست فرد محكوم به اعدام چه عقيده اى دارد و يا جزو چه گروهى است.كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسی در رابطه با تمام  احكام اعدام اطلاع رساني كرده و خواهان لغواعدام شده است. وقتي رژيم حكم اعدام براى وابستگان به داعش  و يا هرفرد و گروهى  و يا محكومين بهجرايم مواد مخدر  صادر ميكند، پيامى كه به جامعه ميدهد اينست كه ماشين كشتارش  از كار نيافتاده است و هنوز سياست اعدام و كشتارش را ادامه ميدهد.نمی شود عليه اعدام تعدادی بود و با بیتفاوتى ازكنار اعدام عده ای ديگر گذشت. حتى يك اعدام هم نبايد اجرا بشود.  ما مخالف شكنجه و اعدام همهانسانها هستيم و از حق زندگى آنها دفاع ميكنيم.

 

انترناسیونال: چه برنامه ها و اقدامات دیگری برای آینده در دست دارید؟

شیوا محبوبی:كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسی كارزارهايی را در مقاطع مختلف و در جواب به نيازها و ضرورتها در عرصه زندانيان سياسي اعلام كرده و به پيش ميبرد. كارزرهايى را از قبل اعلام كرده بوديم، از جمله  كارزار زندانيان محروم از دارو و درمان، كارزار حمايت از فعالين حقوق كودك در زندان و فعالين  كارگرى و فعالين زنان كه همچنان در اشكال مختلف ادامه دارد. ما در نظر داريم دررابطه با دستگيرشدگان  ديماه ، شكنجه و كشتن آنها فعاليت  وسيعترى در دستور بگذاریم و از طريق  وكلای حقوق بشر اقداماتى انجام دهيم. عرصه مبارزه براى آزادى زندانيان  سياسي عرصه مهمى از جنبش سرنگونی است.اين عرصه و تلاش و مبارزه در اين رابطه ظرف مهمی براى جلب حمايت جهانى به مبارزات مردم ايران است.

انترناسیونال 769

اینرا هم بخوانید

زندانی سیاسی خودی و غیرخودی نداریم, مصاحبه “کارگر کمونیست” با شیوا محبوبی

کارگر کمونیست: “کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی” یکی از نهادهای بسیار فعال است که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.