کارگران!  شیشه عمر حکومت اسلامی سرمایه، در دست شماست!

شرایط سیاسی ــ اعتراضی کنونی محصول چندین سال مبارزه  بی وقفه و خستگی ناپذیر شما در کارخانه و محل کار در خیابان است.  این روزها  چندین میلیون نفر از مردم در ایران با شعار مرگ بر گرانی، مرگ بر دیکتاتور اعتراضات رادیکال و عمیقا طبقاتی در خیابانها برای تغییر در زندگی را ادامه میدهند. اعتراضات  دی ماه ٩٦ محصول دوره ای طولانی از مبارزات شما بود.

اعتراضات مردم وارد دوره و فاز جدید و انقلابی برای سرنگونی حکومت اسلامی شده است. سرنگونی به مساله ای توده ای تبدیل شده، مردم توهمی به جناح های مختلف حکومت اسلامی ندارند. اعتراضات اگر از دی ماه ٩٦ شروع شده و مردم معترض در ده ها شهر علیه فساد و گرانی و استبداد حکومت اسلامی بخیابانها آمدند، امروز متفاوت تر شده. امروز مردم  روحیه تعرضی تر و مبارزه جویانه ای را پیدا کرده اند. در مراکز تولیدی و کارخانه ها اعتصاب همه جا وجود دارد، تجمعات اعتراضی هر روز توسط کارگران و مردم بر پا میشوند.  مبارزات خیابانی زد و خورد و ایستادگی در مقابل نیروهای سرکوبگر و نیروهای انتظامی در خیابانها توسط مردم معترض فعالانه بکار گرفته میشود.

در ٩٦؛  اعتراضات کارگران، دانشجوها، بازنشسته ها  گرم و پُر شور و شعف شده بود. بازنشسته ها با شرکت بیش از ١٠ هزار نفر در مقابل مجلس اسلامی دست به تجمع زدند. ٤٠٠٠ نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بطور متحدانه تر و یکپارچه تری اعتصاب خود را ادامه دادند . همزمان کارگران کیان تایر و کارگران فولاد و ذغال سنگ کرمان در مقابل صندوق بازنشستگان دست به تجمع اعتراضی زدند. این اعتراضات خصلتی کاملا طبقاتی و سیاسی را نمایندگی میکردند و از نقطه قدرتهای خودویژه ای برخوردار بودند.

شرکت وسیع کارگران، بازنشسته ها و دانشجویان در تجمعات اعتراضی برجسته از همیشه بود. در آذر ماه ٩٦  شرکت کوبنده و رادیکال بیش از ١٠ هزار بازنشسته زن و مرد در مقابل مجلس اسلامی در مملکتی با حاکمیت استبدادی  که از حضور انسانها در کنار یکدیگر هراس دارد، پیشروی مهمی بود. در 96، اعتراضات مداوم و پیگیرانه ٤٠٠٠ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه موفقیت بزرگ و اقدام تعرضی کارگران به نظام ظالمانه حکومت اسلامی سرمایه بود.    در ٩٦ کارگران نیشکر هفت تپه با شرکت خانواده هایشان در اعتراضی مداوم بودند.  حضور خانواده های کارگری خود نیز پیشروی مهم دیگر جنبش کارگری  بود، با  حضور خانواده ها اعتراضات قدرتمند شد و حمایتهای گسترده تر مردم شهر را ساده و فراهم  کرد.

اعتراضات رادیکال دی ماه ٩٦ بر بستر مبارزات رادیکال طبقه کارگر شما کارگران معترض به فقر، بیکاری و گرانی و فساد حاکمان  حکومت اسلامی  بمیدان آمد.  دی ماه ١٣٩٦ نقطه عطف مهم سیاسی در اعتراضات طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه بود. در دی ماه و در ده روزی که جامعه ایران را بلرزه در آورد، اعتراض طبقاتی شما کارگران و مردم زحمتکش علیه بیکاری، گرانی، فقر و فساد حاکمان بصدا درآمد، قیام برای جنبش سرنگونی با خواست های شفاف با شرکت صدها هزار نفر از مردم در نزدیک به صد شهر شعله کشید، و سرنگونی اما اینبار متفاوت از سالهای ٧٨ و ٨٨ در دستور جامعه قرار گرفت.

مبارزات رادیکال گذشته(بویژه سالهای ٩٥ و ٩٦) زمینه پیشروی های کنونی را فراهم کرده اند.  با انجام هر تک اعتصاب در مراکز تولیدی، زمینه های دست زدن به اعتصابات دیگر و پردامنه فراهم شد. با تجمعات شما مقابل مجلس لسلامی، در خیابانها و محل های تولیدی، زمینه های گسترده تری برای راه پیمایی و تجمعات اعتراضی توده ای بیشتر شد. شما با اعتراضات کوبنده، با تداوم اعتراضات در اشکال اعتصاب، راه پیمایی و تجمع، دیوار خفقان سیاه حکومت اسلامی را درهم شکستید. قطعنامه های شما در روز جهانی زن و کارگر، نقدهای شما بر قانون اسلامی کار، نقد و فشارهای افشاگرانه شما بر تشکلهای زرد و حکومتی، مبارزات شما علیه خط فقر و برای افزایش دستمزدها، دفاع شما و معلمان از تحصیل رایگان برای کودکان و ده ها عرصه مطالباتی و مبارزاتی که شما در چند سال گذشته بدست گرفتید و مُهر اعتراض کارگر به نظام سرمایه و استثمار را بر آن کوبیدید، امروز و در روزهایی که جامعه ایران بیش از هر دوره ای سیاسی و مبارزاتی است، توقع و انتظار از دخالت شما را بیشتر کرده است. روند سرنگونی رژیم اسلامی آغاز شده است. و این طبقه کارگر، بازنشسته ها و معلمان بودند که زمینه های پیشروی این روند را فراهم کرده اند.

جامعه و میلونها نفر از کارگران و مزدبگیران جامعه در انتظار تبیین شما درباره شرایط کنونی است! در  انتظار حرکت های فرا کارخانه و فرا شهری هستند! منتظر اقدامات مشترک کارگران و معلمان برای اعتصابات سراسری و راه پیمایی های گسترده هستند. به یک معنی شرایط سیاسی ــ مبارزاتی شما را بمیدان رهبری فرامیخواند.

نسان نودینیان

٢١ مرداد ١٣٩٧

١٢ آگوست ٢٠١٨

 

اینرا هم بخوانید

بحران سیاسی عراق و بن بست پارلمان- نسان نودینیان

برای دومین بار از ظهر 30 جولای پارلمان عراق به تصرف طرفداران مقتدی صدر درآمده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.