از کرونا هم به عنوان فرصت استفاده میکنند!

حقیقت این است که کووید ١٩کرونا ویروس، پدیده خارق العاده و خاص ومتفاوتی از پدیده های دیگر طبیعت نیست. کنش ها ومحرک های طبیعی همچون سیل و زلزله و طوفان و بیماری ها و  ویروس ها و دیگر حوادث کوچک و بزرگ طبیعی در طول تاریخ حیات بشر بوده اند، آمده اند ورفته اند وهمیشه پروسه وسیر و روند خودشان را داشته و دارند. آنچه هم مهم وموثر وهم  وظیفه دولت ها در برابر کنش هااست.

چگونگی واکنش ها وتدبیرها وسیاستهای پیشگیرانه مقابله و چگونگی مدیریت آثار وپیامدهای حوادث است که در سرنوشت انسان ها تاثیر گذار است.

کرونا ویروس از آن جهت به بحران وفاجعه تبدیل می شود که محصول ومعلول حاکمیت نظام سرمایه داری جانی است. فاجعه ای همه گیرکه اکنون دراشل ومقیاس جهانی، به نمادی از نمایش عجز وناتوانی نظام کاپیتالیستی دراداره جامعه بشری تبدیل شده است.

دولت هایی که سرمایه های ملی و بشری را درصنایع سودآور تسلیحات و دیگر صنایع وبا حداکثرکردن سود وحداقل کردن هزینه ها، حقوق انسانی ومطالبات نان وبهداشت و معیشت اکتریت جامعه بشری را،نادیده گرفتند، اینک درباتلاق سیاست های ضدبشری خودشان گرفتارشدند.

در کوران بحران کرونا، بحران زمین‌گیر شدن سرمایه داری ورجحان منافع فردی برخصلت اجتماعی ومنافع جامعه انسانی، باردیگر جامعه بشری را متوجه این حقیقت کرد که خوشبختی موضوعی اجتماعی وجهانی است و سوسیالیسم تنها راه نجات عملی وعدالت وآزادی ورفاه جامعه بشری است.

از سوی دیگرمی توان درک کرد که کرونا ویروس گرچه تهدیدی برای جان و اقتصاد جهان محسوب می شود،  ولی برای دولت ارتجاعی و فاشیسم دینی اسلامی، آنهم بعد از خیزش آبانماه و دیماه، مثل یک فرصت بدست گرفته شد، تا با آن جامعه را عقب بزند. از همین رو این حکومت خود عامل شیوع آن بود و  ابعاد فاجعه بار انسانی کرونا در ایران بخشی دیگر از جنایت این حکومت در قبال مردم است.

به عبارت روشنتر حکومت دیکتاتوری ورشکسته و رسوای عام وخاص جمهوری اسلامی که در بحران های فزاینده در سونامی بحران هایش در حال خفگی است با توسل به بحران کرونا میکوشد از این فرصت استفاده کند تا جامعه را عقب بزند. و ستاد پیشگیری اش عملا ستاد سرکوب و ستاد رها کردن مردم در کام بیماری مرگبار کرونا است.

این حکومت که خود را در حلقه محاصره جنبش سرنگونی مردم دید با توحش وجنایت وکشتارهزاران انسان معترض،درآبانماه ١٣٩٨ و همچنین درتروریسم جمعی هوایی، با شلیک موشک به مسافرین هواپیمایی اوکراین پیامش به مردم این بود که می کشد برای اینکه خود را نجات دهد و امروز نیز در ادامه همین پیام در کنار کرونا ایستاده و مردم را قربانی میکند. 

بدین ترتیب جانیان اسلامی  که حقه های جهل وجن وجنونشان کارگر نیافتاد و در برابر خیزش ها و خشم وکین مردم جان به لب رسیده، و چشم انداز رستاخیزآتشفشان انقلاب توده های مردم و طبقه کارگر سرنگونی محتوم امپراطوری هلال شیعی وهیمنه دروغین قدرتشان را می بینند، خواب و خیالشان بیشتر بر آشفته و وحشت زده شده اند.

  این چنین است که حکومت تزویر و دروغ و دستگاه کذاب وسرکوب، از تهدید کرونا، یک فرصت تنفس ونجات موقت برای خودش می سازد.

حکومت میکوشد با فرسایشی کردن مبارزه باویروس کرونا، وعادی سازیش برای مردم و بصورت نظمی میان مدت  درآوردن، با استفاده از در خانه ماندن اجباری مردم بخاطر کرونا، این  ارتش بیکاران ولشگر گرسنگان و درانزوا وعزلت وترس و وحشت قرار دادن توده های مردم،  عملا ملتی را زندانی کند و همه این تمهیدات از ترس و وحشت سرنگونی است.

این جانیان برای چاره اندیشی نجات قدرت خودشان میان گزینه بد، یعنی کشتارمردم به ‌دست کرونا ویروس وبدتر یعنی شورش ارتش گرسنگان و کشتار بدست سپاه مزدور سرکوب و سرنگونی محتوم، جانب بد را گرفته اند.

اما حقیقت آشکار وملموس این است، که دولت عینی، عملی و پراتیک در مدیریت جامعه به شدت از هم گسیخته و ضعیف شده و کارآمدی خودش را از دست داده است  این دولت و حاکمیت تاریخ مصرفش منقضی  شده است، ومصرفش بیشتر می کشد تا شفا بدهد.

دستگاه های سرکوب امنیتی ونظامی مزدور وجیره خوارکه خودشان را نخستین محکومان فردای انقلاب نوین می‌دانند با فرصت سازی کرونایی از مرگ مردم برای خود می کوشند وقت اضافه بخرند. اگر چه هر روز  با ریزش نیروهایشان در بدنه، مواجه هستند.

 باید با تمام توش و توان وانگیزه درتدارک انقلاب توده ای و فاز نهایی سرنگونی باشیم. به جانیان خون آشام جان مردم فرصت و وقت اضافه برای خدعه وبازسازی سرکوب ندهیم  انقلابی با پیشگامی طبقه کارگرهمراه باکوشش وشورش تشکل های مبارزوگسترش واکتیو سازی کمیته ها وشوراها وکانون های مبارزه را سازمان و سامان بدهیم. مردم در نقطه عطف تاریخی تعیین سرنوشت خود قرار گرفته اند. امروز وقت پراتیک کردن همه آموخته هایمان از تاریخ و دخالتگری ما کمونیست هاست. درچنین شرایطی است که میتوان اساس سوسیالیسم که همان انسانیت است را همچون یک آلترناتیو عملی مقابل جامعه گذاشت.

مردم با انبانی ازکینه تاریخی وخشم آتشفشانی،. براه افتاده اند، ترسشان ریخته، نسل جوان از زن و مرد، کارگر و برزگر، شهر و روستا، ازدین ودین دار عبور کرده اند.، اینها مردمی  هستند که در حالیکه دارند قربانی میدهند از کروناویروس کشنده متشکرند که تمام مظاهر ومراجع و منابع تخدیر وتحقیر فکر وکرامت انسانی تعطیل و رسوا و بی اعتبار کرده است.

این ارتش شورشی گرسنگان،به پیشگامانی رجوع می کنند که عدالت جو و آزادی ستان در پراتیک اجتماعی و در همه امور درد و درمان مشکلات جانی ومالی اشان، دخالت گری عملی دارند ودوشادوش آنها کاری می‌کنند وقدمی بر می‌دارند. امروز مردم  و جهان دارد انسانیت و جامعه ای شایسته انسان را فریاد میزند،  باید با تمام قوا به استقبال آن رفت و رهبرش بود.*

ندا روشن

کارگر کمونیست ٦١٧

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.