تاريخ بازنويسى ميشود!

بعد از پائين کشيده شدن مجسمه ادوارد کلستوندر روز يکشنبه ۷ جون در شهر بريستول انگليس، بوسيلىه فعالين ضد نژاد پرستى، مقامات محلى تاور هملت لندن اقدام به پائين کشيدن مجسمه رابرت ميليگان، يکى ديگر از تاجران برده، که در مقابل موزه لندن نصب شده بود، کردند.
بدنبال اين دو واقعه بحثهائى در مورد، نه تنها سرنوشت اين مجسمه ها و بازنويسى تاريخ بلکه فراتر از آن، در مورد گسست از دوران گذشته و شروع يک دوره جديد در حيات جوامع انسانى، و نه تنها در سطح انگليس بلکه در سطح اروپا و بدرجه اى در سطح جهان براه افتاده است. بازنگرى تاريخ توجه عمومى را به باز نگرى آنچه که امروز در جلو چشمان ما در جريان است کشانده است. سئوال چرا تنديس تاجران برده در ميدان شهرهايى نصب شده اند که اکثريت ساکنين آنها آن تاجران را نمايندگان دورانى تاريک در حيات بشريت قلمداد ميکنند، بسط پيدا کرده به اين سئوال که چرا هنوز هم انسانها به بردگى گرفته ميشوند و چرا جامعه انسانى هنوز به طبقات ستمگر و ستمکش تقسيم شده است و چرا هنوز طبقات استثمارگر دنيا را اداره ميکنند؟ و ترس از عمق پيدا کردن همين سئوال است که ولوله در صفوف طبقه حاکم انداخته و آنها را به عکس العمل واداشته است. برخى از نمايندگان و سخنگويان طبقه حاکم درموافقت با برداشته شدن برخى از اين مجسمه ها از ميادين شهرها دانشگاه ها و برخى ديگر درمخالفت با اين اقدامات سخن گفته و از معترضين بعنوان خرابکار و اوباش ياد کرده اند.
• بعد از پائين کشيده شدن مجسمه ادوارد کلستون در شهر بريستول، شهردار اين شهر، مروين ريس گفته است که او احساس نميکند با اين اتفاق چيزى را از دست داده است.
• شهردار لندن، صديق خان گفته است که همه مجسمه ها و اسامى خيابانهاى لندن بايد مورد بررسى قرار گيرند و آنهائىکه با برده دارى ارتباط پيدا ميکنند بايد برداشته شوند.
• وزير کشور دولت انگليس، پرتى پاتل گفته است که اين عمل کاملا شرم آور است و اين مربوط به اوباشان نيست که مجسمه ها را نابود کنند.
• از طرف اداره کانالى که مجسمه رابرت ميليگان در کنار آن قرار داشت، گفته شده که اقدام به برداشته شدن اين نماد بخاطر احترام به احساسات مردم محله بوده ست.
• مديريت موزه لندن اعلام کرد که مجسمه اين تاجربرده، که صاحب دو مزرعه شکر و ۵۲۶ برده در جامائيکا بود، خيلى وقت بود که بطور ناراحت کننده اى در مقابل ملک اين موزه ايستاده بود.
• در شهر آکسفورد انگليس ۲۶ نفر از اعضاى شوراى شهر بهمراه يک نماينده مجلس، و همچنين دانشجويان ضد نژادپرستى خواهان برداشته شدن مجسمه سسيل رودساز يکى از ساختمانهاى دانشگاه آکسفورد شدند.
• بنياد گاى و سنت توماس در لندن گفته است که آنها مجسمه هاى رابرت کلينتون، شهردار سابق لندن، و توماس گاى، بنيانگذار بيمارستان گاى، را بخاطر ارتباطشان با تجارت برده، از محوط بيمارستانهاى خود بر خواهند داشت.
• با پاشيده شدن رنگ و نوشته شدن جملاتى در معرفى او بعنوان نژادپرست روى مجسمه هاى چرچيل در لندن پايتخت انگليس و پراگ پايتخت جمهورى چک، چکسلواکى سابق، ادامه ماندن مجسمه هاى اين قهرمان ملى انگلستان هم زير سئوال رفت.
• طومارهاى اينترنتى با خواست پائين کشيده شدن بيش از ۸۰ مجسمه در انگليس با امضاى ده ها هزار نفرى در جريان است.

امروز بحثهايى در بين اليت روشنفکر و عموم مردم در انگلستان و ديگر کشورهاى اروپايى و همينطور در آمريکا و کانادا و در کل دنيابراه افتاده مبنى بر باز نويسى تاريخ و بيان حقايق تاريخى و آشکار کردن چهره حقيقى کسانى که بخشى از ثروت جمع آورى شده از به اسارت گرفتن انسانها را صرف کارهاى ”خيريه‟ کرده و خود را در کتابهاى درسى تاريخى بعنوان قهرمانان ملى و ناجيان جامعه معرفى کرده اند. ولى بحث در همين سطح باقى نميماند و نخواهد ماند. امروز يکبار ديگر لزوم ساختن يک دنياى ديگر، يک دنياى بدون تبعيض و بدون تقسيم طبقاتى در ميان مردم مطرح شده و فکر مردم را به خود جلب کرده است. امروز قضاوت در مورد اينکه موجى که شروع شده است به کجا منجر خواهد شد، کمى زود بنظر ميرسد. ولى اين موج پتانسيل اين را دارد که موجب تحولات اساسى بنفع مردم معترض به تبعيض و نابرابرى شود.

لندن ۱۳ جون ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

اردوغان و رود ارس

او معرف حضورتان هست. اسم كوچك اش رجب طيب و اسم فاميل اش اردوغان است. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.