نمایندگان کرد مجلس، توجیه گر کشتار کولبرانند!

کار شاق و غیر انسانی کولبران، عبور از راههای نا امن و سعب العبور، به جیب زدن سود اصلی حاصل از کولبری توسط سرمایه داران زالو سفت دو سوی مرزها،  تهدید و فشار هر روزه نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی و به قتل رساندن کولبران به بخشی از زندگی میلُیونها نفر از مردم ساکن مرزهای غرب کشور تبدیل شده است. جانیان رژیم اسلامی به جای تامین کار مناسب  یا بیمه بیکاری برای کولبران، سالانه صدهها نفر از کولبران بخت برگشته را با شلیک مستقیم گلوله به قتل می رسانند که تنها در ماههای ژوئًیه و آگوست امسال بیش از ۵۰ نفر از کولبران کشته و زخمی شده اند.

 امروز فضای جامعه، فضای اعتراض به عاملین قتل و کشتار کولبران و مسببین تحمیل فقر و گرانی و بیکاری است. در چنین فضایی وهنگامی که که هشتک کولبران را نکشید به ترند روز کاربران تویتر کشور تبدیل می شود، تعدادی از نمایندگان کرد مجلس حکومت دزدان و قاتلان اسلامی به تکاپو افتاده اند تا با اشک تمساح ریختن از طرفی خود را حامی کولبران جا بزنند و از طرفی جنایت هولناک رژیم اسلامی در قتل عام صدهها نفره کولبران در دو دهه گذشته را زیر فرش کنند.

اخیرا دو تن از این نمایندگان مجلس رژیم اسلامی به نامهای شیوا قاسمی پور” نماینده” مریوان و بهزاد رحیمی “نماینده “سقز و بانه”صحبتهای کرده اند که جا دارد اینجا به این پادوهای رژیم قاتلان و دزدان اسلامی یاد آؤری کنیم که شما نمایندگان مجلس و همه کاربدستان حکومت اسلامی خود جز مسببین اوضاع امروز و تحمیل فقر و گرانی، بیکاری، نداری و کار شاق و غیر انسانی به کولبران و بویژه قتل جنایتکارانه کارگران کولبری هستید که برای نان جان می دهند.

قاسمی پور در جلسه شورای اداری سروآباد می گوید،” اگر امروز مردم کردستان در مناطق مرزی به شغل کاذب کولبری رو آؤرده اند به دلیل سهل انگاری و کم کاری برخی از مدیران و مسئولانی است که باعث شده سفره این مردم خالی باشد و به ناچار به کولبری گرایش پیدا کنند”. همچنانکه می بیند، این نماینده رژیم اسلامی آگاهانه تیراندازی و قتل کولبران را مسکوت می گذارد و از طرف دیگر می خواهد دلیل کولبری و کار شاق آنها را به گردن عده قلیلی از مسئولان بگذارد تا کل این بساط سرکوب، دزدی و چپاول را از اعتراض مردم بدر برد. رحیمی نیز در کنار اشک تمساح ریختن برای کولبران می گوید،” البته در این میان دشمنان نظام هم فرصت را غنیمت شمرده و با بسیچ کردن تمامی ظرفیتهای خود به آن می تازند”.  خلاصه رژیم اسلامی و نمایندگان منفورش، آنجا هم که بر اثر فشار اعتراضات مردم بجان آمده ناچار می شوند علیرغم میل خود حرفی بزنند، یادشان نمی رود که نوکری و جیره خواری خود  به این دستگاه قتل و آدمکشی را ابراز دارند. 

یدی محمودی 

٨ مهر۱۳۹۹

 ٢٩ سپتامبر ۲۰۲۰

ایسکرا ۰ ۱۰٦

اینرا هم بخوانید

کرونا در شهرهای کردستان و راههای مقابله با آن

کرونا و فضای اول مه در شهرهای کردستان!اول مه برابر با ۱۲ اردیبهشت امسال روز …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.