صفحه حمایت از مینا احدی; تهدید به مرگ مینا احدی باید با اعتراض جهان متمدن جواب گیرد!

کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری: تهدید به مرگ مینا احدی از طرف جریانات اسلامی!

بدنبال اعلام یک کمپین گسترده و اجتماعی در آلمان، در اعتراض به دادن مجوز قانونی شورای شهر کلن به مساجد این شهر برای پخش اذان، بحث بسیار داغی در رسانه های اجتماعی و در بین مردم آلمان درگرفته است.
اعتراض به این مجوز، به گوش میلیونها نفر در آلمان و در دنیا رسیده و توجه ها به این مبارزه بر علیه پخش اذان و همچنین مقابله با نفوذ جریانات اسلامی در آلمان جلب شده است.

در شهر کلن آلمان اعلام کرده‌اند که چنانچه مسجدی تقاضا کند به ۳۵ مسجد بطور آزمایشی و بمدت ۵ دقیقه در روزهای جمعه اجازه پخش اذان خواهند داد. شهردار شهر کلن “هنریته ریکر” اعلام کرده است که با این سیاست، از جامعه چند فرهنگی و تولرانس با دیگر فرهنگها دفاع میکنند.
بر علیه این حکم شهردار، موجی از اعتراض در آلمان براه افتاده است. در شهر کلن مینا احدی مسئول “نهاد اکس مسلم” با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به شهردار، سوت آغاز حرکتی را زد که با برگزاری تظاهرات در مقابل مسجد بزرگ “اهرنفلد” که از ترکیه دستور میگیرد و بخشی از دستگاه دخالت و نفوذ حزب اسلامی ترکیه و اردوغان در آلمان است، به پیش برده شد. این نامه و اعتراض انعکاس بسیار گسترده و مثبتی در بین مردم داشت.

در ادامه روز جمعه ۱۵ اکتبر تظاهرات اعتراضی در مقابل مسجد “اهرنفلد” سازمان داده شد و زنانی از ایران، عربستان سعودی و دیگر کشورها علیه تصمیم شورای شهر کلن سخنرانی کردند که بطور گسترده در رسانه‌ها منعکس شد و هزاران نفر در جریان این اعتراض قرار گرفته و در مدیای اجتماعی بحثهای مختلفی به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی و عربی درگرفت.
بدنبال این حرکت اعتراضی و انعکاس وسیع آن در رسانه‌های آلمانی، اسلامی ها مینا احدی به را به مرگ تهدید کردند.

جنبش اسلامی که فقط با ترور و آدمکشی سر پا مانده، در اینجا نیز میکوشد با تهدید به مرگ چهره های سیاسی سرشناس و مخالف این جنبش، صدای آنها را خاموش کند. غافل از اینکه همانگونه که مینا احدی بارها گفته، ما این جنبش را می شناسیم و از آن ترسی نداریم. باید به مقابله با این جریان فاشیست و ضد انسانی برخاست و آنها را در هر جایی که سر بلند میکنند با سازمان دادن مبارزه اجتماعی بیش از پیش به کنج دیوار راند.

کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری قویاً اقدام ضد آزادی و حمایتی شهرداری کلن از جریانات اسلامی را محکوم میکند. ما اعلام میکنیم که مسئول هر نوع تهدید و اقدام تبهکارانه دارودسته‌های تروریستی اسلامی مستقیما با شورای شهر کلن و شهردار این شهر خواهد بود.
شهردار و شورای شهر کلن مطمئن باشند که با اعتراض گسترده مردم اعم از مردم آلمان یا مردم کشورهای اسلام زده مواجه خواهند شد و با خفت این عقبگرد تاریخی را پس خواهند گرفت. همینجا همه مردم بجان آمده از دولت ها و جریانات اسلامی را فرامیخوانیم با ارسال نامه های اعتراضی و تجمع و هر شکل دیگری که میتوانند مانع تحرکت اسلامی ها و مماشات با آنها شوند.

کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری
۱۸ اکتبر ۲۰۲۱


اذان بانگ جنایت است
حمید تقوائی
اخیرا مینا احدی علیه اذان گفتن در مساجد شهر کلن، که از جانب شهردار این شهر مجاز شمرده شده، کارزاری را شروع کرده است که با استقبال زیادی از جانب افکار عمومی و رسانه های آلمان و همچنین بسیاری از آته ئیستها و نیروهای مترقی مواجه شده است. در مقابل این موج اعتراضی اسلامیون هم خود را ناگزیر دیده اند به روال همیشه مینا را به مرگ تهدید کنند و از آتش جهنم بترسانند. این تهدیدات تنها نشاندهنده حقانیت و قدرت کارزار او است. میگویند اجازه بدهید از بلندگوهایمان مردم را به سجده در برابر الله دعوت کنیم و گرنه به حکم همان الله ترورتان میکنیم! اذان دعوت مرم به عبادت الله ای است که زنان را کشتزار مردان میداند، تجاوز به دختران ٩ ساله را مشروع اعلام میکند، حکم میدهد که همجنسگرایان را با پرتاب از بلندی بکشید و زنان “خیانتکار” به شوهرانشان را سنگسار کنید. مذهبی که ریختن خون “مرتدین” یعنی برگشتگان از دین اسلام را حلال اعلام میکند. اذان بانگ این جنایتها است.


اعتقاد به این احکام میتواند نظر شخصی هر فردی باشد، ولی وقتی به قانون دولتها و پرچم یک جنبش تروریستی و تا مغز استخوان ضد بشری تبدیل شد، مساله از اعتقادات خرافی افراد فراتر میرود و به یک فاجعه سیاسی- اجتماعی بدل میشود. فاجعه ای که فی الحال زندگی مردم در کشورهای اسلامزده ای مثل ایران و عربستان و افغانستان را به جهنمی بدل کرده است. و سرپنجه های خون آلودش به اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر نیز رسیده است. اذان صدا و آیکون یک جنبش جهانی تروریستی و ضد انسانی است و مینا احدی از پرچمداران پیگیر و سرشناس جنگی است که جهان متمدن علیه این تروریسم به پیش میبرد. نفس تهدید به مرگ شدن مینا حقانیت مبارزه او و ضرورت حمایت از و پیوستن به این مبارزه را بیش از پیش تاکید میکند و و در برابر هر آزادیخواهی قرار میدهد. امروزه آته ئیسم و آنتی تئیسم یک پیش شرط مهم هر نوع آزادیخواهی و آزاد اندیشی است.
برخی از پخش اذان بعنوان آزادی بیان دفاع میکنند اما جار زدن یک عقیده در گوش کسی که نمیخواهد آنرا بشنود دیگر آزادی بیان نیست، زجر دادن دیگران است. وقتی کسی در یک میتینگ و یا در یک جلسه سخنرانی مذهبی، یا در یک مسجد و کلیسا حضور بهم میرساند با میل خود خواسته است اراجیفی را بشنود. اما وقتی همان اراجیف را از بلندگو رو به جامعه جار میزنید به حقوق شهروندی دیگران تجاوز کرده اید.
بعضی با توجیه آزادی عقیده از پخش اذان و کلا تبلیغات اسلامی دفاع میکنند. اما عقیده ای که خود را موظف میداند و اعلام میکند مخالفم را میکشم دیگر یک عقیده نیست، یک آلت قتاله است. کسانی که پخش اذان را جزئی از آزادی عقیده مسلمانان میدانند خواه ناخواه در کمپ جنایتکاران علیه آزاد اندیشی قرار میگیرند. احترام به افراد لزوما به معنی احترام به عقاید انها نیست. عقیده کسی که به کشتن مخالف خود معتقد است را باید بیرحمانه نقد کرد. این خود جزء مهمی از احترام به آزادی عقیده و آزادی بیان است.
برخی میگویند مخالفت با پخش اذان اسلام هراسی است. اما اسلامی که بخواهد خرافات و آیات و احکامش، قصاص و سنگسار و زن ستیزی و اعدام و تعزیر و شلاق و قطع دست و پا و فتوای ترور سلمان رشدی ها و تهدید به مرگ مینا احدی ها، را به قانون و نرم زندگی اجتماعی تبدیل کند به راستی هراسناک است. باید در برابرش ایستاد و مثل مسیحیت که همین نوع جنایتها را در قرون وسطی مرتکب میشد و امروز دستش را از دولت و قانون قطع کرده اند، در قفس اش کرد.
میگویند چرا با ناقوس کلیساها مخالف نیستید. به نظر من زنگ کلیسا هم تجاوز به حقوق کسانی است که نمیخواهند آنرا بشنوند. ما با ناقوس کلیسا هم مخالفیم اما کارزار علیه آن اولویت ما نیست چون خوشبختانه مدتهاست جنبش تروریسم مسیحی نداریم. اگر یک حکومت مسیحی نظیر جمهوری اسلامی در گوشه ای از دنیا مشغول جنایات قرون وسطائی اش بود آنوقت مبارزه با زنگ کلیسا هم یکی از ضروریات عصر ما میبود. مبارزه ای که در عصر روشنگری و رنسانس بشریت متمدن با کلیسا به پیش برد امروز باید علیه اسلام و مسجد به میدان بیاید. عصر ما نیازمند یک رنسانس سوسیالیستی است.


رنسانس سوسیالیستی چرا که مبارزه علیه اسلام سیاسی از یک موضع انسانی و آزادیخواهانه تنها از جانب نیروهای سوسیالیست و ضد مذهب، نیروهائی که اسلام و هر نوع مذهبی را، حتی بعنوان یک عقیده، ارتجاعی و ضد انسانی میدانند میسر است. لیبرالها و طرفداران نسبیت فرهنگی و نیروهای “چپ” ضد آمریکائی پرو حسن نصرالله اهل این میدان نیستند. در این میان فاشیستهای ضد “خارجی” نیز که بخاطر مخالفتشان با مهاجرین و پناهندگان از کشورهای اسلامزده موضع ضد اسلامی میگیرند عملا به اسلامیسم و اسلام سیاسی خدمت میکنند. مسلمان ستیزی آنان از جنس تقابل مسیحیت و اسلام در جنگهای صلیبی است. ما مسلمان ستیز نیستیم، بلکه علیه اسلام و هر مذهبی بعنوان یک عقیده خرافی و علیه اسلام سیاسی بعنوان یک جنبش تروریستی و ضد انسانی مبارزه میکنیم. مبارزه ما با عقاید مذهبی امری فرهنگی و روشنگرانه، و مقابله ما با جنبش اسلامی مبارزه ای سیاسی است. مبارزه علیه تفرقه افکنی های فاشیستی بر مبنای نژاد و مذهب و زادگاه و مهاجرت و پناهندگی و غیره نیز جزء لاینفکی از جنگ ما با اسلام سیاسی است.
پاسخ فاشیسم نژادی نیز همچون مقابله با فاشیسم اسلامی در نقد عمیق و همه جانبه اسلام و مسیحیت و همه مذاهب، هم در دولت و قوانین و زندگی اجتماعی و هم بعنوان عقیده شخصی، و در یک سطح پایه ای در نقد عمیق نظام سرمایه داری که برای تحمیل سلطه خود همچنان به فاشیسم مذهبی و نژادی نیازمند است، نهفته است. کمونیسم کارگری، کمونیسم مینا احدی ها، این پرچم را در دست دارد.
٢١ اکتبر ٢٠٢١


تهدید به مرگ مینا احدی باید با اعتراض جهان متمدن جواب گیرد!
بدنبال اعتراض علیه پخش اذان از بلندگوهای مساجد آلمان که مینا احدی و یارانش مبتکرش بودند اسلامی ها طبق معمول همیشه به عربده کشی افتاده اند و مینا احدی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام را تهدید به قتل کرده اند. مینا احدی با انتشار اطلاعیه ای گفته است که پلیس آلمان این تهدیدات را جدی گرفته و برای او محافظ گذاشته است.

کمیته بین المللی علیه اعدام ضمن محکومیت شدید تهدید جانی مینا احدی توسط اسلامی ها از همه مردم متمدن دنیا می خواهد که با واکنش اعتراضی نسبت به این تهدیدات اجازه ندهند که جریانات اسلامی فضای جوامع مختلف را ناامن کنند. آزادی بیان و نقد عملکرد مذهب یک حق بنیادی انسانی است و ما اجازه نخواهیم داد که این حق از سوی هیچ جریانی مورد تعرض قرار گیرد. این شیوه شناخته شده جریانات اسلامی است که ایستادگی در مقابل تحمیلات مذهبی شان را با تهدید و کشتن جواب می دهند.

ما قاطعانه اعلام می داریم که در مبارزه علیه تروریسم اسلامی از مینا احدی حمایت می کنیم و همراه وی در این مبارزه هستیم. مینا احدی امروز در مبارزه خود در دفاع از موازین سکولار و آزادی، از حمایت وسیع و گسترده ای برخوردار است و جا دارد که در در مقابل تهدیدات اسلامی ها مورد حمایت بیشتری قرار گیرد. تشدید مبارزه سیاسی گسترده علیه جریانات تبهکار اسلامی بهترین راه مقابله با این تهدیدات است.

کمیته بین المللی علیه اعدام


تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست در محکومیت تهدید اسلامیون علیه مینا احدی

سیاست مماشات با تروریسم اسلامی شکست خورده است!

بنابه اخباری که توسط مینا احدی از فعالین حزب کمونیست کارگری و کمیته علیه اعدام منتشر شده است، نیروهای اسلامی وی را تهدید به مرگ کرده اند و بدنبال این تهدید وی در حفاظت پلیس زندگی میکند.

جنبش اسلامی با حمایتهای وسیع حکومتهائی همانند عربستان، ایران و ترکیه در اروپا وسیعن خود را در قالب مدارس و مراکز مذهبی، شبکه مساجد و نهادهای مختلف گسترش داده است. یک دلیل توسعه جغرافیای فعالیت جنبش اسلامی، سیاست مولتی کالچرالیسم و مماشات دولتهای غربی با جناح هائی از اسلام سیاسی برای کنترل تروریسم در این کشورها است. نتیجه این سیاست در غرب و همینطور سیاست “دیالوگ انتقادی” با جمهوری اسلامی، تنها اما به گسترش تروریسم و ناامنی در کشورهای غربی و ایران و منطقه خاور میانه منجر شده است.

برای ما از موضع برابری طلبی سوسیالیستی، حقوق و حفظ حرمت انسانها، برابری زن و مرد، آزادی بیان و حق انتخاب، همانند مبارزه با راسیسم و فاشیسم، از مسائل مهم و غیر قابل مذاکره هستند. برای ما روشن است که اسلامیون چه در غرب و چه در شرق، ارزشی برای آزادی، حق بیان و اعتراض قائل نیستند. به همین دلیل اسلامیون منتقدین خود را در غرب اول تهدید و در صورت ممکن ترور میکنند، در مورد چارلی هبدو چنین بود، در مورد مینا احدی و صدها هزار انسان آزاده، سکولار، ضد مذهب و کمونیست هم همینطور است. اسلامیون با ایجاد فضای تهدید و وحشت بدنبال امتیاز گرفتن هرچه بیشتر، از دولتهای غربی اند.

از نظر ما اسلام بخشی از لمپنیزم، عقب گرائی و ارتجاعی جوامع امروز بشری است و اسلام سیاسی آن غده سرطانی است که نباید اجازه پیدا کند در جوامع بشری رشد کرده و حال و آینده میلیونها انسان را به قهقرا و تباهی ببرد. تهدید و کشتار مخالفین و منتقدین مذهب، سیاست جنبش اسلام سیاسی و ابزار اصلی آن تروریسم اسلامی است.

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست، تهدید به مرگ مینا احدی و تعرض اوباش اسلامی به مخالفین سیاسی را قویا محکوم میکند. فراخوان ما به آزادیخواهان، سکولاریستها و سوسیالیست ها اینست که در مقابل تروریسم اسلامی همانند فاشیسم و راسیسم با قاطعیت مقابله کنند. دولتهای غربی نهایتن امیدوارند که اسلام سیاسی را کنترل کنند اما مردم ایران و منطقه میخواهند از شر حکومتهای اسلامی خلاص شوند. مردم آزادیخواه و کارگران در اروپا نیز باید با ایستادن در مقابل ارتجاع اسلامی از دستاوردهای پیشرو بشری از جمله حقوق کودک، برابری کامل شهروندان، برابری کامل زن و مرد، آزادی بیقید و شرط بیان و نقد دفاع کنند.

مراکز و مدارس مذهبی را ببندید!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

١٩ اکتبر ٢٠٢١


کمپین بین المللی دفاع از حقوق زنان

ما قاطعانه اعلام می داریم که در مبارزه علیه تروریسم اسلامی از مینا احدی حمایت می کنیم و همراه وی در این مبارزه هستیم. مینا احدی امروز در مبارزه خود در دفاع از موازین سکولار و آزادی، از حمایت وسیع و گسترده ای برخوردار است و جا دارد که در در مقابل تهدیدات اسلامی ها مورد حمایت بیشتری قرار گیرد. تشدید مبارزه سیاسی گسترده علیه جریانات تبهکار اسلامی بهترین راه مقابله با این تهدیدات است.

کمپین بین المللی دفاع از حقوق زنان

سوید ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱


مهرنوش موسوی

بدون مینا احدی جنبش ما علیه اسلام سیاسی و علیه بیحقوقی زن به اینجا نمی رسید که الان رسیده است. نه که امروز، من شخصن نزدیک به سی سال است شاهد حضور ماشین پلیس در کنار خانه مینا احدی هستم. زمانی که فرزندان ما کوچک بودند و همیشه می پرسیدند چرا پلیس دم درب خانه او ایستاده است. هزینه جنگ بی امان و بی تخفیف او با جمهوری اسلامی و کلیه شاخه های اسلام سیاسی تهدید او به مرگ و زندگی با هراس در قلب اروپاست. از مینا احدی در مقابل جنایتکاران اسلامی دفاع میکنم! از جنگ او علیه جمهوری اسلامی و برچیدن بساط اسلام دفاع میکنم! از همه احزاب و سازمانهای سیاسی، از همه شخصیتها و فعالین سیاسی با هر فکر و عقیده ای میخواهم که تهدید مینا احدی به مرگ را توسط اسلامیها محکوم کنند. ایجاد جنبش حمایتی در مقابل این تهدیدات یگانه راه پایین اوردن هزینه است.

مهرنوش موسوی

اونوقت ادعا میکنند که نه بابا اسلام عقیده است! بعدش هم مگر نه اینکه قاطی عقاید دیگه باید بهش احترام گذاشت!

اسلام عقیده نیست. آلت قتاله است. این عقیده نیست، یک جنبش سیاسی جنایتکارانه است که کاریکاتوریست را در قلب اروپا میکشد. مردم ایران را اسیر گرفته است. این عقیده نیست، یک جنبش سیاسی است که تراز خفقان در خاورمیانه است. با این عقیده قتاله، جنبش های مترقی این منطقه را سرکوب میکنند. با این عقیده به سر میلیونها زن به اجبار حجاب کرده اند. مساجد در کشورهای غربی پایگاه سازماندهی ترور و جنایت این جنبش است.

مینا احدی را به خاطر اینکه جلو‌ دو تا مسجد مهم در المان ایستاد تهدید به مرگ کرده اند. مسجد هامبورگ که به دستور علی خامنه ای ساخته شده و‌مرکز هماهنگی تروریسم است. مسجد کلن که با بلند کردن صدای نحس اذان میخواهد پروسه اسلامیزه کردن جامعه آلمان را شدت و حدت ببخشد. مینا احدی جلو این مساجد ایستاده و طی هفته های اخیر هم در هامبورگ و هم در کلن فراخوان به تجمع و اعتراض داده در مقابل این مساجد سخنرانی کرده است. الان نزدیک چهل سال است که مینا احدی به خاطر اینکه جزو سازندگان جنبش نقد اسلام و حق زن و جنبش علیه اعدام و جنبش علیه خشونت و بربریت حاکم بر ایران میباشد را در همین اروپا بارها به قتل و‌ ترور تهدید کرده اند. علاوه بر این تهدید، همین هفته گذشته اسلامیها به تظاهرات فعالین سیاسی چپ در شهر اشتوتگارت آلمان که کاریکاتورهای شارلی ابدو را داشتند حمله کرده و دو زن را زخمی کرده اند.

دفاع از این جنبشها و برپادارندگانش چون مینا احدی، دفاع از امنیت سکوی مهم خارج کشور در مبارزه مردم ایران است. دفاع از آزادی بیان در نقد جنایت و نقد فقر و فلاکتی است که اینها عاملین آن هستند. از مینا علیه اسلام سیاسی دفاع میکنیم. دولت آلمان مسئول حفظ امنیت مینا احدی و همه فعالین سیاسی ضد جمهوری اسلامی است.


فراکسیون سکولار حزب سبز آلمان تهدید مینا احدی توسط جریانات اسلامی را با انتشار یک بیانیه محکوم کرد.


Council of Ex-Muslims of Britain – CEMB: In solidarity with Mina Ahadi and against Islamist murder threats


طه حسینی: دفاع از مینا احدی دفاع از انسانیت است!

جمهوری اسلامی و مرتجعین اسلامی در تقابل با فعالیت های سرکش مینا احدی، مینا را تهدید به مرگ کرده اند.

مینااحدی نامی آشنا و خوشنام در زندگی هر انسان شریف، زنان که از تبعیض و نابرابری در رنج اند، خانواده های که عزیزانشان اعدام شده اند، زنان و مردانی که همراه مینا بر علیه سنگسار و توحش اسلامی جنگیدند. میباشد. چندی است کمپینی در دفاع از #مینااحدی در شبکه های اجتماعی در جریان است.
جا دارد همه خانواده های اعدامیان، همه زنان سرکش، همه انسانهای شریف در این کمپین شرکت کنند. تا جمهوری اسلامی و مرتجعین اسلامی جرات نکنند بار دیگر از این غلط ها بکنند.
در این میان عده ای ناشریف، عده ای دشمن انسان از جنس جمهوری اسلامی که خود را نیز مبارز و حتی کمونیست جلوه می‌دهند شروع به دروغ پردازی، اتهام زنی و شانتاژ در مورد مینا احدی کرده اند.
این افراد هویتشان مشخص است اینها هر اسمی روی خود گذاشته اند از جنس جمهوری اسلامی هستند. باید این نوع شارلاتانها را افشا کرد و به همه اپوزیسیون انقلابی شناساند.
خطاب به اپوزیسیون انقلابی: دوستان باید بدانند اگر امروز مینای کمونیست تهدید شده است فردا نوبت شما ها هم خواهد رسید.
باید صف ارتجاع و دشمنان انسان را از صفوفتان ترد و افشا کنید.
کسی که با ترور کمونیست ها اظهار خوشحالی می‌کند و یا توجیه برایش می‌تراشد. از جنس خود حاکمان اسلامی هستند.

زنذه باد مینا احدی


برنامه ای به زبان عربی از طرف عسام شکری شخصیت سرشناس منتقد اسلام از عراق در مورد پخش اذان در کلن و تهدید اسلامیون علیه مینا احدی

اینرا هم بخوانید

تجمع  و راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز و دیگر خبرها  

امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد بار دیگر بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اهواز در اعتراض به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *