سلیمان سیگارچی: یکبار دیگر کابوس جنگ در دنیا!

اینبار بعداز افغانستان، سوریە، یمن، لیبی، عراق و …. نوبت اروپاست.
این جنگ جنگ ما کارگران ، سربازان ، شهروندان و کودکان نیست.
این جنگ، جنگ جھانخواران، استعمارگران و استعمار کنندگان در سراسر جهان است. در همان ساعات اول خبر حملە روی بازار بورس، یک بشکە نفت، بیت کوین و ھمە مایحتاج عمومی و از جملە بنزین تاثیر گذاشت.
این جنگها تلفات دارند. از لحاظ نیروی انسانی، خراب کردن شھرسازیھا، تاسیسات و دستاوردھای بشری؛ از لحاظ روانی روی کودکانی کە شاھد این جنگھا ھستند. بی سرپرست میشوند و انسانهای خطرناکی برای انتقام جویی از آنها ساختە میشود.
بازار کمپانی های تولید دارو افزایش می یابد زیرا نە فقط دارو برای زخمی ها و ناتوان ها( کسانی کە اندامها یشان را از دست میدهند) بلکە برای کسانی کە دچار افسردگی و PTST می شوند. بازار روانشناسان و روانپزشکان نیز گرم خواهد شد.
جامعە شناسان و تحلیلگران بورژوازی و روانشناسان شان بعد از پایان جنگ شروع بە تجزیە و تحلیل می کنند کە آیا شروع جنگ از بدذاتی پوتین بود یا رئیس جمهور اکراین؟!! رقابت سرمایەداران شمال ، جنوب و غرب و شرق را نمی بینند.
این جنگ ما نیست. ما نباید موظف یا مجبور باشیم یا از روسیە دفاع کنیم یا از مدیریت اوکراین و ناتو.
ما باید از کارگران کە برای نان درآوردن بە خدمت ارتش درآمدەاند باید از شهروندان جهان دفاع کنیم. ما باید ماھیت سرمایەداری شرقی و غربی را افشا کنیم و بە نیروی پیادە نظام بی مزد یکی از طرفین تبدیل نشویم.

زندەباد انسانیت!

نمی گذارند یک ھفتە دنیا در آرامش زندگی کند.
ھنوز یک ھفتە از اخبار «دھشتناک» کرونا در لندن و کانادا و برداشتن ماسک ها و محدودیتها نگذشتە کە خبر حملە پوتین بە اکراین روی میز ناتو و G7، قرار می گیرد.
اینھمە عذابی کە بشریت در دو سە سال گذشتە از یاد رفت و حالا باید در سوگ زنان، کودکان و سالخوردگان در کیف بنشینیم.
این جنگ خانمانسوز با اقتصادی تک ارزی ( دلار یا یورو) مستقیما بە سفرە کارگران و حقوق بگیران ضربە میزند.
ما کارگران، زنان و محرومان از قدرت سیاسی چگونە می توانیم این سیاستھای جنگ افروزانە سرمایەداران و جهانخواران شرق و غرب و نوچەھایشان را متوقف کنیم؟ چگونە ما می توانیم از این فرصت خلا قدرت در ایران از طرف روسیە بە جنگ جمھوری اسلامی برویم؟ و سرنوشت خودمان را بدست خود تعیین کنیم؟

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی ایران از زن میترسد- مریم فرهادی

جمهوری اسلامی ایران ازجنس زن میترسد و خوب قدرت زن را میشناسد ترسی که این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *