تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران: بساط سرمایه داری باید برچیده شود، سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت است!

جدالی نابرابر و بی امان، سراسر تاریخ خونبارِ سرمایه‌داری و استثمار وحشیانه طبقه کارگر را در بر گرفته است. این نظام نه فقط نابرابری و بی عدالتی، فرودستی و فقر، که جذام خرافه و مذهب و ناسیونالیسم و کهنه پرستی را به جان کل بشریت انداخته است. میلیونها انسان هم سرنوشت را در جنگ، خصومت، نفرت‌ نژادی و ملی و مذهبی گرفتار کرده است، تا بنیادهای فقر و فلاکت و بی‌حقوقی سازمان یافته جامعه طبقاتی زیر ‌آوارهای آن مخفی بماند! مهملات دمکراسی و پارلمان وسیله مشروعیت دروغین نظامی است که جز آزادی سرمایه و انباشت سود و منفعت مشتی مفتخور و انگل، حاصلی برای کل بشریت زخم خورده و دردمند ندارد. در نظام‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران از همین دمکراسی انتخاباتی برای به قدرت رساندن احزاب حاکم هم خبری نیست. آنجا رسماً کارگر را به زندان و شلاق محکوم می‌کنند تا حاکمیت سیاه سرمایه را سر پا نگهدارند.

همه قدرت و مکنت و برج و باروی این نظام بر دوش کارگران، این خالقین حقیقی تولید ثروت بنا شده است، طبقه ای که خود محرومترین بخش جامعه است. این چرخه استثمار باید از چرخش بازایستد، این عزم سوسیالیستی اول ماه مه است. این مبنای همبستگی میلیونها انسانی است که برای برابری و محو استثمار به میدان می‌آیند تا انسان اختیار خود را به دست بگیرد و این جهان وارونه، بر روی پای خود استوار شود، بشریت به انسانیت برسد و بساط خونین سرمایه برچیده شود.

در ایران مردم آزادیخواه و معترض و در پیشاپیش ‌آنها طبقه کارگر، عزم جزم کرده‌اند تا با به زیر کشیدن حکومت وحشی و ضد بشر اسلامی، نه فقط مردم ایران که کل جهان را از شر حکومت اسلامی و جنبش سیاه اسلامی رها کنند!

جنبش رادیکال، سوسیالیستی و وسیعی توسط بخش‌های مختلف طبقه کارگر، و توسط مردم آزادیخواه، علیه فقر و نابرابری، علیه مذهب و شلاق و اعدام و زندان و علیه استثمار و شالوده های نظام سرمایه داری اسلامی در جریان است و حمایت مردم جهان از این مبارزات نقش مهمی در پایان دادن به حکومت اسلامی در ایران و پی ریزی یک جامعه نوین سوسیالیستی و انسانی خواهد داشت. یک خواست مردم ایران از مردم آزاده جهان حمایت از مبارزات آنها علیه حکومت وحشی سرمایه داری اسلامی و بایکوت این حکومت و قرار دادن آن تحت فشار سیاسی همه جانبه است.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۲۳ آوریل ۲۰۲۱

https://tinyurl.com/yegzfp5f

سوسیالیسمراهنجاتمااست
اعتراضات_سراسری
اعتصاب_عمومی
بهحزبکمونیستکارگریبپیوندید

تقاضای عضویت و همکاری، ارسال پیام و گزارش از طریق:
پیامگیر تلگرام: @wpi_tamas
و یا با ارسال پیام به شماره 0046700447425 سيگنال ، واتساپ و تلگرام
اینستاگرام
فرم مقدماتی عضویت در حزب:

https://bit.ly/3827mxQ

http://www.wpiran.org/https://rowzane.com/index.php

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان به برپایی تجمعات سراسری بزرگتر فراخوان دادند

بازشستگان تامین اجتماعی برای ساعت ده صبح روز یازدهم تیرماه به برپایی تجمعات بزرگ سراسری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.