کانال کولبران و سوختبران: نان به قیمت جان

این‏ تصویر گویای مبارزه و جدل برای زنده ماندن است.

تصویر یخ زدن شلوار و پوتینی که دیگر کولبر مفقود شده دیماه سال گذشته، اسعد سیدانی‌فرد که با بستن دور پوتینهایش آخرین امید برای زنده ماندن و نجات جانش تقلا کرده است. از سه نفر کولبر مفقود شده جسد بارزان میهنی در اردیبهشت امسال پیدا شد و هنوز خبری از سومین کولبر یعنی بهلول سیدانی‌فرد وجود ندارد.
این سرنوشتی است که هزاران انسان زحمتکش در مرزهای کردستان تن به کولبری میدهند و در مرزهای سیستان و بلوچستان به سوختبری، آیا میتوان بخشید و فراموش کرد؟ آیا پایانی بر این تراژدی‌ها هست؟

راهی که در مقابل ما مردم زحمتکش، از کارگر و کولبر و سوختبر گرفته تا همه اقشار جامعه که بتوانیم به این وضعیت و شرایط مرگبار پایان دهیم، اتحاد، همبستگی و مبارزه ، اعتصابات و اعتراضات سراسری برای سرنگونی و محاکمه جنایتکاران و قاتلان حکومت اسلامی است.
یاد عزیزشان گرامیباد🌹🌹
کانال کولبران و سوختبران

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی ایران از زن میترسد- مریم فرهادی

جمهوری اسلامی ایران ازجنس زن میترسد و خوب قدرت زن را میشناسد ترسی که این …