خط رفاه: ابطال مصوبه دولت در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران

اینرا هم بخوانید

رویدادها: خامنه‌ای میگوید خدای سال ۶۰ همان خدای امسال است