پخش زنده: ادامه تجمعات بازنشستگان، خامنه ای، یداله جوانی و جنبش سرنگونی، گزارشات شهروندان

اینرا هم بخوانید

رویدادها: خامنه‌ای میگوید خدای سال ۶۰ همان خدای امسال است