پخش زنده: ادامه تجمعات بازنشستگان، خامنه ای، یداله جوانی و جنبش سرنگونی، گزارشات شهروندان

اینرا هم بخوانید

خیزش: انقلاب همگانی در ایران با خواست واحد