رویدادها: کنفرانس در مورد مماشات با جنبش اسلامی در آلمان توسط دولت و جریانات سیاسی این کشور

اینرا هم بخوانید

سازمانده: سال  ۱۴۰۱ و دستاوردهایش