نسبیت عام اینشتین – خمیدگی فضا زمان و سقوط اجسام

اینرا هم بخوانید

رونمایی از زیبایی‌های دوردست، تصاویر تازه تلسکوپ جیمز وب

https://www.radiofarda.com/a/nasa-s-new-telescope-shows-star-death-dancing-galaxies/31940286.html