برنامه ترکی همبستگی انسانی با محسن ابراهیمی: گزارش گوترش به نهاد حقوق بشر سازمان ملل

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی: نگاهی به چند خبر