ایسکرا: پاسخی روشن به آخوند مرتجع، ماموستا فایق رستمی

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: رژیم اسلامی به دلیل جنایت علیه زنان باید تحریم شود